Uzupełnienie przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.101.904

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 15 grudnia 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uzupełnienia przepisów przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy artykułu 4, punkt 8, ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W przepisach przewozowych dla bezpośredniej polsko-sowieckiej komunikacji towarowej, ogłoszonych jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 25 lutego 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości i Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 225), w dziale II-im: "Postanowienia specjalne", w p. 8-ym: "do art. 13 K. M." ustęp 1-szy, zaczynający się od słów: "Przesyłkę wolno obciążać zaliczeniem..." a kończący się wyrazami: "...ani też zwiększania, zmniejszania lub odwoływania zaliczeń" zastępuje się nowem brzmieniem następującem: "1.-Przesyłkę wolno obciążać zaliczeniem wyłącznie w walucie kraju nadania".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1929 r.