Regulamin konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.236.1565

Akt utracił moc
Wersja od: 26 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 18 listopada 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa regulamin konkursu na kandydatów na członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji, w tym:
1)
sposób ogłaszania, organizację i tryb przeprowadzania konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej, zwanych dalej "kandydatami";
2)
sposób ogłaszania wyników konkursu.
1.
Rady nadzorcze spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, zwane dalej "radą nadzorczą", przeprowadzają konkursy na kandydatów.
2.
Rada nadzorcza podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1, zwanym dalej "konkursem", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółki.
3.
Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" oraz spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" rady nadzorcze tych spółek zamieszczają w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
4.
Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na członków zarządu spółek radiofonii regionalnej rady nadzorcze poszczególnych spółek zamieszczają w dzienniku o zasięgu regionalnym, odpowiednim ze względu na obszar rozpowszechniania programu danej spółki.
5.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, może być ponadto podane do publicznej wiadomości w inny sposób określony przez rady nadzorcze spółek.
6.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, określa w szczególności liczbę członków zarządu wyłanianych w konkursie, termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów oraz informacje, oświadczenia i dokumenty, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu.
7.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, może zawierać informacje dodatkowe, istotne dla prawidłowego przebiegu i osiągnięcia celów konkursu.
Zgłoszenie kandydata uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęło na adres i w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 i 4.
1.
Kandydat powinien:
1)
posiadać obywatelstwo polskie;
2)
korzystać z pełni praw publicznych;
3)
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4)
posiadać wykształcenie wyższe;
5) 1
posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6)
nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.
Zgłoszenie kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2)
imiona rodziców;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej;
5)
serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL;
6)
wskazanie spółki, do zarządu której zgłoszona jest kandydatura.
3.
Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)
list motywacyjny kandydata;
2)
życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
3)
krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu;
4)
kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia zawodowe oraz znajomość języka obcego;
5) 2
oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał, lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6)
oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia;
7)
oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.2)), według wzoru określonego we właściwym załączniku do wymienionej ustawy.
Konkurs składa się z:
1)
pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2)
drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3)
trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez radę nadzorczą.
1.
Otwarcie zgłoszeń następuje w ciągu 3 dni od upływu terminu do zgłaszania kandydatów określonego w ogłoszeniu.
2.
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera informacji lub dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, rada nadzorcza wzywa kandydata telefonicznie lub drogą elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni.
3.
Rada nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów, jeżeli:
1)
zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
2)
zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2.
Rada nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie konkursu z powodów określonych w § 6 ust. 3.
1.
W drugim etapie konkursu rada nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów określonych w § 4.
2.
Rada nadzorcza dokonuje oceny, o której mowa w ust. 1, uwzględniając następujące kryteria:
1)
doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji;
2)
wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3)
motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.
3.
Rada nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu postępowania, przy czym liczba tych kandydatów nie powinna pięciokrotnie przekraczać liczby miejsc w zarządzie objętych konkursem, oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w trzecim etapie konkursu.
1.
W trzecim etapie konkursu rada nadzorcza przeprowadza z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjne, których przedmiotem są w szczególności:
1)
wiedza w dziedzinie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
2)
wiedza w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednio radiofonii lub telewizji oraz realizacji interesu publicznego w mediach;
3)
wiedza ogólna w zakresie kultury, szczególnie kultury współczesnej oraz zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
4)
dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata.
2.
Rada nadzorcza dokonuje oceny kompetencji kandydatów, uwzględniając następujące kryteria:
1)
doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji;
2)
wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata w dziedzinie, o której mowa w pkt 1;
3)
dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego wykonywania zadań mediów publicznych;
4)
motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.
3.
Jeżeli o stanowisko członka zarządu ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu spółki, która ogłosiła konkurs, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
1.
Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu są powiadamiani o jego terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2.
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
1)
krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania w zarządzie spółki;
2)
odpowiedzi na pytania zadawane przez członków rady nadzorczej.
3.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.
1.
Rada nadzorcza dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia jawności przebiegu konkursu.
2.
Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany oraz jest utrwalany przez radę nadzorczą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz wraz z dźwiękiem lub dźwięk. Rada nadzorcza może udostępnić nagrania z przebiegu rozmów w całości lub w części po zakończeniu konkursu.
3.
Rada nadzorcza może zezwolić na obecność akredytowanych przez radę nadzorczą dziennikarzy podczas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. Szczegółowe zasady obecności dziennikarzy określi rada nadzorcza.
1.
Rada nadzorcza ustala w uchwale kandydatów wyłonionych w konkursie.
2.
Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.
3.
Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia kandydatów na członków zarządu.
4.
Uchwała, o której mowa w ust. 1 i 3, zawiera uzasadnienie dotyczące oceny wszystkich kandydatów.
1.
Uchwała, o której mowa w § 12 ust. 1 i 3, podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółki oraz może być podana do publicznej wiadomości w inny sposób, określony przez radę nadzorczą.
2.
Uchwałę, o której mowa w § 12 ust. 1, wraz z wnioskiem o powołanie kandydatów wyłonionych w konkursie na członków zarządu, w tym prezesa zarządu, rada nadzorcza przekazuje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
1.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołuje w drodze uchwały członków zarządu, w tym prezesa zarządu.
2.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiadamia o powołaniu członków zarządów, w tym prezesa zarządu, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Zgłoszenie, które nie będzie rozpatrywane w drugim i trzecim etapie, może być odebrane przez kandydata w terminie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nieodebrane zostaną zniszczone.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1023 i Nr 182, poz. 1228.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany/a:

1.
Imię i nazwisko .....................................................................................................................
2.
Numer PESEL .......................................................................................................................
3.
Adres korespondencyjny .......................................................................................................
4.
Nr telefonu/e-mail ....................................../..........................................................................

w związku z ogłoszeniem z dnia ................................... rady nadzorczej wyrażam zgodę na kandydowanie w konkursie na członka zarządu spółki .................................................. i oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;

4) nie jestem zatrudniony/a w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

5) nie wchodzę w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań;

6) nie jestem zatrudniony/a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę;

7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem/am żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu;

8) w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywałem/am czynności nadzoru lub zarządu w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa albo wykonywałem/am wspomniane czynności i w ciągu ostatnich 3 lat uzyskałem/am absolutorium z ich wykonywania;

9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze spółką;

10) w przypadku powołania na członka zarządu nie będę:

a) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółek prawa handlowego*,

b) zatrudniony/a lub nie będę wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

c) członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,

d) członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

e) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,

f) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością, lub nie będę przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności**.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższych oświadczeniach są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych do celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

...................................................................... ................................................................

(data i miejsce złożenia oświadczenia) (podpis składającego oświadczenie)

*
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.) powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które zostały zgłoszone do objęcia tych stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby.

** Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powyższe ograniczenie nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

1 § 4 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1784) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 grudnia 2014 r.
2 § 4 ust. 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1784) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 grudnia 2014 r.