Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1784

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 1 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 236, poz. 1565) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;";

2)
w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał, lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.