§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka... - Dz.U.2014.1784 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1784

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2014 r.
§  1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej (Dz. U. Nr 236, poz. 1565) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) posiadać co najmniej trzyletni staż w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;";

2)
w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) oświadczenie kandydata o co najmniej trzyletnim stażu w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał, lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;".