Art. 27. - [Zarząd nadawcy publicznego] - Radiofonia i telewizja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1722 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2024 r.
Art.  27.  [Zarząd nadawcy publicznego]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3.  2
 Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych.
4. 
Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. 
(uchylony).
6.  3
 Członek zarządu może być odwołany w przypadku:
1)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2)
działania na szkodę spółki;
3)
zaistnienia okoliczności trwale uniemożliwiających sprawowanie funkcji.
7. 
Członkowie zarządów i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz w ocenie dziennikarzy i innych twórców im podległych zasadami profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności oraz wskazaniami zawartymi w art. 21 ust. 1a i 2 ustawy.
2 Zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.25) została częściowo uznana za niezgodną z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 13/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym wyrokiem zmiana art. 27 ust. 3 wprowadzona przez art. 1 pkt 2 lit. b powołanej ustawy traci moc w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 3 wyłącza udział Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procedurze powoływania i odwoływania członków zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji.
3 Zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U.2016.25) została uznana za niezgodną, w zakresie w jakim uchyla art. 27 ust. 6, z art. 213 ust. 1 w związku z art. 14 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP przez pkt 4 lit. b wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 13/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2210) z dniem 29 grudnia 2016 r.