Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2256

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych, podległych lub nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub
b)
ministra właściwego do spraw łączności, lub
c)
ministra właściwego do spraw transportu;
2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy;
2)
podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy;
3)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną;
4)
minister - ministra właściwego do spraw, o których mowa w § 1 pkt 1.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w:
1)
art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 1, 2, 9 i 12 ustawy, jest minister;
2)
art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 8 ustawy, jest organ lub osoba właściwa dla niego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy;
3)
art. 2 pkt 2-4 ustawy, jest organ lub osoba właściwa dla niego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
1. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;
4)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
5)
efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. 
Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
3. 
Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
1. 
Nagrodę roczną przyznaje się uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, na umotywowany wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, złożony przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda,
2)
dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu,
3)
oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,
4)
uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu

- o ile organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada.

3. 
Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, oraz przedłożenia w określonych przepisami terminach sprawozdań budżetowych.
Do nagród rocznych za rok 2016 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 275).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK ...............

 ....................................., dnia ...............................

(miejscowość) (data)

..............................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu prawnego)

..............................................................................

(wnioskodawca)

 .................................................................

(adresat wniosku)

1. Imię (imiona) i nazwisko kierownika podmiotu prawnego

..............................................................................................................................................

2. Stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego

..............................................................................................................................................

3. Data objęcia stanowiska

..............................................................................................................................................

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(w złotych i słownie)

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem1)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

7. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 2256)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(podpis wnioskodawcy albo organu

uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy)

____________________

1) W uzasadnieniu należy uwzględnić elementy określone w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 1202).

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).