Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.275 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1654) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7-9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:
a)
ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub
b)
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub
c)
(uchylona),
d)
ministra właściwego do spraw transportu

albo wobec których minister wymieniony w lit. a-d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;
2)
rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
2. 
W przypadku jednostek budżetowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza podpisanie protokołu przyjęcia sprawozdania finansowego.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:
1)
dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy:
a)
minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub
b)
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub
c)
(uchylona),
d)
minister właściwy do spraw transportu;
2)
dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy - walne zgromadzenie akcjonariuszy.
1. 
Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:
1)
osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;
2)
terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
3)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;
4)
efektywnie realizował zadania i cele statutowe;
5)
efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. 
Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
3. 
Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.
4. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.
5. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
1. 
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1)
miejscowość i datę;
2)
nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;
3)
wskazanie wnioskodawcy;
4)
oznaczenie adresata wniosku;
5)
imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;
6)
stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7)
datę objęcia stanowiska;
8)
wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;
9)
proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10)
przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11)
informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;
12)
podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:
1)
sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
2)
dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;
3)
oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;
4)
uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.
3. 
Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.
4. 
Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Nagroda roczna za rok 2010 jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 91, poz. 565).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK ...............

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK ................

 ............................

(data)

...........................................................................,

(miejscowość)

...........................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu prawnego)

...........................................................................

(wnioskodawca)

...........................................................................

 

...................................................................

(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego ...................................................................................................................

2. Stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

3. Data objęcia stanowiska .........................................................................................................................................................

4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

5. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości ...................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem ..............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

7. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

8. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 275)

.................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................

(podpis wnioskodawcy albo organu

uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy)

1 Obecnie działami administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2011.248.1494).