[Nagroda roczna] - Art. 10. - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. - Dz.U.2019.2136 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Nagroda roczna] - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  10.  [Nagroda roczna]
1. 
W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.
1a. 
Nagrodę roczną można przyznać osobie, o której mowa w ust. 2a, uwzględniając stopień i terminowość realizacji zadań na nią nałożonych, jeżeli podmiot łącznie:
1)
poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej;
2)
uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności.
1b. 
Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli uprawniony zajmował swoje stanowisko przez co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody i spełnił pozostałe warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym, w wysokości proporcjonalnej do okresu zajmowania stanowiska.
1c. 
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.
2. 
Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego.
2a. 
Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia Wojskowego, przyznaje Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej.
2b. 
(uchylony).
3. 
Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
3a. 
Nagrodę roczną zatrudnionym w:
1)
Centrum Łukasiewicz osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uwzględniając:
a)
wzrost wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
b)
realizację inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich wielkość, stopień złożoności i terminowość realizacji,
c)
skuteczność realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów i strategii działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;
2)
instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje Prezes Centrum Łukasiewicz, uwzględniając:
a)
wzrost wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,
b)
skuteczność realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu Sieci;
3)
Centrum Łukasiewicz i instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyznaje osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
4. 
Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto. Przepis stosuje się odpowiednio do wniosku, o którym mowa w ust. 2a.
5. 
Ocena, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do podmiotów działających z wykorzystaniem mienia jednostek samorządu terytorialnego powinna uwzględniać także warunki stworzone dla ich prawidłowego funkcjonowania, w tym okoliczności mające wpływ na wynik finansowy podmiotu, a niezależnie od niego, w szczególności postanowienia organu stanowiącego samorządu dotyczące wyposażenia w majątek oraz wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
6. 
Nagrodę roczną dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyznaje, na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła.
7. 
Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.
7a. 
Wysokość nagrody rocznej przyznanej zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osobom, o których mowa w art. 2:
1)
pkt 1 i 2 - nie może przekroczyć czterokrotności,
2)
pkt 4 - nie może przekroczyć trzykrotności

- ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

7b. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, uwzględniając możliwość wpływu opinii organów kolegialnych działających w tych podmiotach na przyznanie i wysokość nagrody oraz konieczność uzależnienia jej przyznania i wysokości od sytuacji finansowej podmiotu.
8. 
Właściwi ministrowie, w drodze rozporządzenia, zarządy powiatów i województw, w drodze uchwały, oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w drodze zarządzenia, określą wzór wniosku o przyznanie nagrody, o którym mowa w ust. 2, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej.
9. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a, w tym termin składania wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, oraz termin jego rozpatrzenia, w sposób zapewniający sprawność postępowania;
2)
wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu.