[Osoby objęte ustawą] - Art. 2. - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. - Dz.U.2019.2136 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Osoby objęte ustawą] - Wynagradzanie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  2.  [Osoby objęte ustawą]

Ustawa ma zastosowanie do:

1)
kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;
2)
zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;
3)
członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;
4)
głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17;
5)
likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1;
6)
(uchylony);
7)
członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2, 3 i 8;
8)
(uchylony);
9)
(uchylony);
10)
kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.