Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2136 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2019 r.
Art.  2.  [Osoby objęte ustawą]

Ustawa ma zastosowanie do:

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;
2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;
3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;
4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10, 12 i 17;
5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1;
6) (uchylony);
7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 2, 3 i 8;
8) (uchylony);
9) (uchylony);
10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.