Rozdział 7 - Przepisy zmieniające i przepis końcowy - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Rozdział  7

Przepisy zmieniające i przepis końcowy

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163 i 1243) w art. 26 w ust. 1 w pkt 9 w lit. d dodaje się przecinek i lit. e w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 16) w art. 7 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 815) w art. 95 po pkt 6c dodaje się pkt 6d w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922 i 1211) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 z 2021 r. poz. 159 i 255) w art. 13 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 z 2021 r. poz. 11 i 223) w art. 10 w ust. 2 w pkt 5 w lit. e dodaje się tiret czternaste w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.