Art. 7. - [Spółki wyłączone spod regulacji ustawowej] - Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.44 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.
Art.  7.  [Spółki wyłączone spod regulacji ustawowej]

Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa:

1)
(uchylony)
2)
działających na podstawie:
a)
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm.) 3 ,
b)
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 i 2140),
c)
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676),
d)
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354),
e)
ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551).
3 Utraciła moc, z wyjątkiem przepisów art. 121 ust. 2 i 3, z dniem 1 stycznia 1998 r. na podstawie art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. poz. 939), która weszła w życie z tym dniem.