Wpłaty z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.44 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

USTAWA
z dnia 1 grudnia 1995 r.
o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 7, stosuje się do:

1)
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa;
2)
spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
1. 
Spółki, o których mowa w art. 1, są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zwanych dalej "wpłatami z zysku", na rzecz Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).
2. 
Wpłaty z zysku dokonywane są zaliczkowo w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Ostateczne rozliczenie następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
3. 
Wyboru okresu, za jaki będzie dokonywana zaliczka, dokonuje spółka.
4. 
Spółki są obowiązane składać deklaracje o wysokości zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągniętego od początku roku obrotowego, i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według siedziby spółki, zaliczki miesięczne (kwartalne) w wysokości różnicy między wpłatami z zysku należnymi z zysku osiągniętego od początku roku obrotowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (kwartały).
5. 
Podstawą ustalenia wysokości zaliczki jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym.
6. 
Do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2.
7. 
Minister Finansów 1  , w drodze rozporządzenia, określi tryb, terminy wpłacania wpłat z zysku i składania deklaracji oraz wzory tych deklaracji.

W przypadku zbycia akcji (udziałów) na zasadach i w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 2 , obowiązek określony w art. 2 ust. 1 ustaje z końcem miesiąca, w którym dokonano zbycia akcji (udziałów).

Wpłaty z zysku dokonywane są w wysokości 15% zysku, o którym mowa w art. 2 ust. 1.

1. 
Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolnione są jednoosobowe spółki Skarbu Państwa powstałe z przekształcenia przedsiębiorstw państwowych działających przy zakładach karnych i aresztach śledczych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.
1a. 
Z wpłat, o których mowa w art. 4, zwolniony jest także w okresie opodatkowania podatkiem tonażowym przedsiębiorca żeglugowy w zakresie przychodów z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym.
2. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa zwolnić jednoosobowe spółki Skarbu Państwa wykonujące w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z obowiązku dokonywania wpłat z zysku lub przyznać tym spółkom ulgi we wpłatach z zysku.

(uchylony)

Przepisów ustawy nie stosuje się do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa:

1)
(uchylony)
2)
działających na podstawie:
a)
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. poz. 359, z późn. zm.) 3 ,
b)
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 i 2140),
c)
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676),
d)
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354),
e)
ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551).

Traci moc ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 330 oraz z 1992 r. poz. 200).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

1 Obecnie minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
2 Obecnie przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników na podstawie art. 75 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425 i 1535), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 1997 r., w związku z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260).
3 Utraciła moc, z wyjątkiem przepisów art. 121 ust. 2 i 3, z dniem 1 stycznia 1998 r. na podstawie art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. poz. 939), która weszła w życie z tym dniem.