Art. 13. - [Wyłączenie możliwości zbycia akcji] - Zasady zarządzania mieniem państwowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.125 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  13.  [Wyłączenie możliwości zbycia akcji]
1. 
Nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa w następujących spółkach:
1)
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
2)
Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
3)
Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
4)
Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
5)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
6)
Grupa Azoty "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach;
7)
Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
8)
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach;
9)
Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
10)
Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju;
11)
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
12)
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
13)
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
14)
PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
15)
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
16)
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
17)
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
18)
Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu;
19)
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
20)
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
21)
Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
22)
Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
23)
Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
24)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
25)
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
26)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
27)
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
28)
Tauron Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
29)
Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
30)
spółka celowa, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2023 r. poz. 1688).
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbycia należących do Skarbu Państwa akcji:
1)
lub praw z akcji spółek, o których mowa w ust. 1, na rzecz spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów;
2)
(uchylony).
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przepisu ust. 1 nie stosuje się także do nieodpłatnego zbycia akcji na rzecz uprawnionych pracowników, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
4. 
Zbycie akcji lub praw z akcji spółki, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, która nabyła akcje spółki, o której mowa w ust. 1, następuje na warunkach określonych w ust. 2 pkt 1.
5. 
Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą, za zgodą Rady Ministrów, podlegać łączeniu, podziałowi oraz przekształceniu.
6. 
W przypadku gdy spółka, o której mowa w ust. 1, jest spółką:
1)
przejmowaną lub
2)
dzieloną

– spółką przejmującą lub spółką nowo zawiązaną w wyniku podziału może być wyłącznie spółka, której akcjonariuszem jest wyłącznie Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna, lub spółka, o której mowa w ust. 1.

7. 
Zbycie akcji lub praw z akcji spółki:
1)
nowo zawiązanej w wyniku łączenia spółki, o której mowa w ust. 1,
2)
przejmującej oraz nowo zawiązanej w wyniku podziału spółki, o której mowa w ust. 1,
3)
przekształconej w wyniku przekształcenia spółki, o której mowa w ust. 1

– następuje na warunkach określonych w ust. 2.