Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1081

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU1)
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
w sprawie przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres oraz warunki przeprowadzenia przeglądów technicznych statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji:
1)
bez napędu mechanicznego niezależnie od wielkości oraz o napędzie mechanicznym o mocy do 75 kW,
2)
o napędzie mechanicznym o mocy powyżej 75 kW na wodach śródlądowych innych niż śródlądowe drogi wodne

- zwanych dalej "statkami".

1.
Statki podlegają następującym przeglądom technicznym przeprowadzanym przez właściwe polskie związki sportowe:
1)
zasadniczym - przeprowadzanym przed pierwszą rejestracją statku;
2)
okresowym - przeprowadzanym co najmniej raz na 10 lat nie częściej niż co 5 lat w celu potwierdzenia zdolności statku do żeglugi śródlądowej;
3)
doraźnym - przeprowadzanym po awarii, przebudowie lub na wniosek armatora.
2.
Z zasadniczych przeglądów technicznych zwolnione są statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE.
3.
Statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE są zwolnione z okresowych przeglądów technicznych przez 5 lat od daty pierwszej rejestracji.
4.
Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym dokonuje się w dokumencie rejestracyjnym wpisu przedłużającego jego ważność i wyznacza się termin następnego okresowego przeglądu technicznego.
Armator przedstawia w uzgodnionym terminie i miejscu statek do przeglądu oraz umożliwia przeprowadzenie pomiarów i prób technicznych.
Zasadniczy i okresowy przegląd techniczny statku, w zależności od jego rodzaju i przeznaczenia, obejmują odpowiednio:
1)
kadłub statku, otwory i drożność odpływów;
2)
stateczność i pływalność statku;
3)
urządzenia pokładowe do kotwiczenia, cumowania i holowania;
4)
silniki, pomieszczenia silnikowe, ich wentylację i izolację, prowadzenie instalacji elektrycznej, paliwowej, układu odprowadzania spalin i ich zabezpieczenia przed możliwością spowodowania pożaru, zbiorniki paliwa oraz przewody paliwa;
5)
urządzenie sterowe;
6)
instalację gazową;
7)
światła nawigacyjne;
8)
osprzęt żaglowy;
9)
wyposażenie ratunkowe i przeciwpożarowe;
10)
urządzenia i środki zapobiegające zanieczyszczaniu środowiska.
Dokumenty z przeglądów technicznych statków wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
______

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 131, poz. 918).