§ 5. - Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1081

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
§  5.
Dokumenty z przeglądów technicznych statków wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 października 2008 r.