§ 2. - Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1081

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
§  2.
1.
Statki podlegają następującym przeglądom technicznym przeprowadzanym przez właściwe polskie związki sportowe:
1)
zasadniczym - przeprowadzanym przed pierwszą rejestracją statku;
2)
okresowym - przeprowadzanym co najmniej raz na 10 lat nie częściej niż co 5 lat w celu potwierdzenia zdolności statku do żeglugi śródlądowej;
3)
doraźnym - przeprowadzanym po awarii, przebudowie lub na wniosek armatora.
2.
Z zasadniczych przeglądów technicznych zwolnione są statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE.
3.
Statki nowo zbudowane, posiadające oznaczenie CE są zwolnione z okresowych przeglądów technicznych przez 5 lat od daty pierwszej rejestracji.
4.
Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym dokonuje się w dokumencie rejestracyjnym wpisu przedłużającego jego ważność i wyznacza się termin następnego okresowego przeglądu technicznego.