§ 3. - Przeglądy techniczne statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.149.1081

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2006 r.
§  3.
Armator przedstawia w uzgodnionym terminie i miejscu statek do przeglądu oraz umożliwia przeprowadzenie pomiarów i prób technicznych.