Zm.: ustawa o żegludze śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.123.846

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2007 r.

USTAWA
z dnia 11 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji i łączności oraz oznakowania dróg wodnych, nie stosuje się do statków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz statków morskich przebywających na śródlądowych drogach wodnych.";

2)
w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statek polski, używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela.";

3)
w art. 20:
a)
ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Po wpisaniu statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji właściwy polski związek sportowy wydaje dokument rejestracyjny stanowiący dowód polskiej przynależności statku.",

b)
skreśla się ust. 4b i ust. 4c;
4)
art. 24a otrzymuje brzmienie:

"Art. 24a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych.";

5)
skreśla się art. 34a;
6)
w załączniku do ustawy zatytułowanym "Wysokości opłat":
a)
część IIIa tabeli otrzymuje brzmienie:

"IIIa Rejestr statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

1. za wpis statku do rejestru - 60 zł

2. za dokonanie zmian wpisu w rejestrze - 15 zł

3. za wtórnik dokumentu rejestracyjnego - 15 zł

4. za wyciąg lub odpis z rejestru - 15 zł",

b)
skreśla się część Va tabeli.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, w zakresie rejestracji i przeglądów technicznych statków używanych do uprawiania sportu i rekreacji, wydane na podstawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 24a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wpis do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów wykonawczych odbywa się bez dokonania przeglądu technicznego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.