Art. 106. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2183 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  106.  153

 Prowadzenie przez uczelnię działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).

153 Art. 106 zmieniony przez art. 103 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2018.650) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2018 r.