[Polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia] - Art. 89c. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 89c. - [Polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  89c.  [Polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia]
1. 
W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta mogą wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Przepisy art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) stosuje się odpowiednio.
2. 
Starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść polecenia, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.
4. 
Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przedkłada bezzwłocznie sprawę wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo.
5. 
Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności polecenia rozstrzyga wojewoda.