Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 4 stycznia 1923 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
(uchylony).
(uchylony).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 25 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 104, poz. 964).
1 § 1 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. (Dz.U.23.11.75) z dniem 1 lutego 1923 r.
2 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 1923 r. o podwyżce taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych. (Dz.U.23.11.75) z dniem 1 lutego 1923 r.