Podwyżka taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.11.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 stycznia 1923 r.
o podwyżce taryfy osobowej na linjach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Na kolejach towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych podwyższa się taryfę osobową jak następuje:
a)
na linji grójeckiej:
do175mk.wklasieIIIodosobyi kilometra
"262,5"""II"""

oraz w tymże stosunku wszystkie inne opłaty związane z przewozem osób;

b)
na linji wilanowskiej:
do200mk.wklasieIIIodosobyi kilometra
"300"""II"""
c)
na linji Jabłonna-Wawer-Karczew:
do 67,5mk.wklasieIIIodosobyi kilometra
"101,25"""II"""

oraz w tymże stosunku wszystkie inne opłaty, związane z przewozem osób.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1923 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 4 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 2 poz. 10) odnośnie do taryfy osobowej (§ 1 i 2).