Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.59.372

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 lipca 1923 r.

USTAWA
z dnia 17 czerwca 1921 r.
o poborze na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatków: gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i budynkowego, oraz unormowaniu poboru podatku gruntowego na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego jakoteż powiatów białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Art.  1.

Ustanawia się dodatek wojny od wszelkich dodatków na cele samorządowe w wysokości:

a) 900% do stawek podatków gruntowych, obowiązujących na obszarze b. Królestwa Kongresowego (dodatki do art. 128 i 171 oraz art. 132, 172, 200, 203, i 272 rosyjskiej ustawy o podatkach bezpośrednich, tom V Zbioru Praw wyd. z 1903 r. i art. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r., Dz. Ust. Rz. P. № 71, poz. 477);
b) 1 (uchylona);
c) 900% do stopy podatku gruntowego, obowiązującego na obszarze b. dzielnicy austrjackiej (art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r., Dz. Ust. Rz. P. № 61, poz. 389);
d) 2 (uchylona);
e) 200 krotnej normy podatku gruntowego, obowiązującego na obszarze b. dzielnicy pruskiej (pruska ustawa z dnia 21 maja 1861 r.);
f) 3 (uchylona).
Art.  2. 4

(uchylony).

Art.  3.

Wymiar i pobór dodatków, wymienionych w art. 1 lit. a-d niniejszej ustawy, dokonuje się łącznie z odnośnemi podatkami, sposobem i w terminach, przepisanych właściwemi ustawami.

Art.  4. 5

(uchylony).

Art.  5. 6

(uchylony).

Art.  6. 7

(uchylony).

Art.  7.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu, o ile zaś chodzi o wykonanie na obszarze b. dzielnicy pruskiej-w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1921 r. Z tym samym terminem uchyla się część drugą art. 2 i art. 6 ustawy z dnia- 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61, poz. 389) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 71, poz. 477).

1 Art. 1 lit. b) uchylona przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
2 Art. 1 lit. d) uchylona przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
3 Art. 1 lit. f) uchylona przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
4 Art. 2 uchylony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
5 Art. 4 uchylony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
6 Art. 5 uchylony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.
7 Art. 6 uchylony przez art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 15 czerwca 1923 r. w przedmiocie wyrównania podatków gruntowych tudzież niektórych podatków budynkowych (Dz.U.23.65.505) z dniem 2 lipca 1923 r.