Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego za rok podatkowy 1921 od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 2 ustawy z 17 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 59, poz. 372) zarządza się co następuje:
§  1. Przypadająca na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokolskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego na poszczególny powiat ogólna suma państwowego podatku gruntowego (art. 6 rosyjskiej ustawy o podatkach bezpośrednich tom V rosyjskiego zbioru praw wydanie z 1903 r.) zostaje określona za rok 1921 w przeciętnych wysokościach z każdej dziesięciny gruntów, ustalonych w następującej tabeli:

Tabela przeciętnej wysokości podatku gruntowego:

Liczba porządkowaNazwa powiatuZ jednej dziesięciny:
gruntów uprawnych, ogrodów, sadów i łąklasów, pastwisk i odłogów, służących za pastwiska
Marek
1Białostocki25031
2Bielski20025
3Sokólski22027
4Białowieski12015
5Grodzieński15019
6Wołkowyski15019
7Nowogródzki18022
8Słonimski12012
9Dziśnieński16020
10Bracławski16020
11Lidzki19023
12Wołożyński12015
13Wilejski12015
14Duniłowicki16020
15Kossowski8010
16Baranowicki10012
17Nieświeski20025
18Stołpecki18022
19Brzeski8010
20Kamień-koszyrski9011
21Kobryński8010
22Drohiczyński9011
23Sarneński12015
24Łuniniecki11014
25Piński8010
26Prużański9011
27Włodzimierski18022
28Horochowski24030
29Lubomlski8010
30Kowelski8010
31Krzemieniecki30037
32Dubieński30037
33Rówieński25031
34Ostroski30037
35Łucki20025
§  2. Do płacenia podatku gruntowego pociągnięte być mają wszystkie grunta użytkowe uprawne ogrody, sady, łąki, pastwiska i lasy tudzież odłogi użytkowane jako pastwiska, znajdujące się w powiecie i położone poza obrębem miast i miasteczek, z wyjątkiem wymienionych w art. 5 ustawy o podatkach bezpośrednich i ustawie o powinnościach ziemskich.
§  3. Ogólną sumą państwowego podatku gruntowego wyznaczonego na powiat (§ 1) rozkłada przy uwzględnieniu norm przepisanych ustawą o powinnościach ziemskich co do jakości, wydajności i stanu gospodarczego gruntów, na grunta poszczególnych właścicieli komisja repartycyjna dla podatku gruntowego, ustanowiona na każdy powiat (§ 4) w następującym składzie: naczelnika miejscowego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych, jako przewodniczącego i sześciu członków z grona płatników podatku, powołanych przez dyrektora izby skarbowej na wniosek naczelnika urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w porozumieniu z miejscowym starostą powiatowym, z których trzech ma być powołanych z liczby płatników mniejszej własności i trzech większej własności. W takiej samej ilości i w ten sam sposób należy powołać zastępców członków komisji.

O dniu posiedzenia członkowie komisji winni być zawiadamiani piśmiennie przez, przewodniczącego przynajmniej na trzy dni przed posiedzeniem.

§  4. Dla prawomocności postanowień komisji potrzebna jest obecność, oprócz przewodniczącego, dwóch członków lub ich zastępców, a w szczególności jednego od większej i jednego od mniejszej Własności. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  5. Skargi na postanowienia komisji płatnicy mogą podawać w ciągu miesiąca od dnia obwieszczenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych o ukończeniu repartycji podatku i rozesłaniu nakazów płatniczych. Podanie skargi nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia podatku. Skargi rozstrzyga ostatecznie dyrektor izby skarbowej.
§  6. Termin płatności podatku ustanawia się. na dzień 30 czerwca 1922 r.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie i dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1921 r.