Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.61.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 lipca 1920 r.
o podwyższeniu podatku gruntowego na obszarze b. zaboru austriacko-węgierskiego.

Art.  1.

Stopą procentową podatku gruntowego, obowiązującego na obszarze b. zaboru austriacko-węgierskiego, podwyższa się do wysokości 350% czystego dochodu katastralnego, poczynając od dn. 1 stycznia 1920 r.

Art.  2. 1

Począwszy od wskazanego w art. 1 terminu, znosi się wymiar i pobór dodatków państwowych do podatku gruntowego podług rozporządzeń cesarskich z dnia 28 sierpnia 1916 r. (Dz. u. p. № 280) i 16 marca 1917 r. (Dz. u. p. № 124).

Art.  3.

Za podstawą do wymiaru należytości w myśl § 50 ustawy z dnia 9 lutego 1850 r. (Dz. u. p. № 50) ma być przyjmowana, jako najniższa wartość nieruchomości, podlegającej podatkowi gruntowemu, 45-o krotna kwota podatku gruntowego w wysokości, określonej w art. 1 niniejszej ustawy.

Art.  4.

Postanowienia rozporządzenia cesarskiego z dnia 16 marca 1917 r. (Dz. u. p. № 124) o ulgach w podatku gruntowym z powodu klask żywiołowych oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 25 grudnia 1917 r. (Dz. u. p. № 516) pozostają nadal w mocy.

Uchyla się natomiast postanowienia § 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1914 r. (Dz. u. p. № 14) oraz § 4 ustawy z dnia 24 maja 1869 r. (Dz. u. p. № 88) w brzmieniu ustawy z dnia 28 marca 1850 r. (Dz. u. p. № 34).

Art.  5.

Za podstawą do obliczania dodatków autonomicznych do podatku gruntowego służy wysokość podatku gruntowego, określona w art. 1 niniejszej ustawy.

Wysokość obciążenia gruntowego dodatkiem do podatku na rzecz funduszu krajowego nie ulega zmianie.

Art.  6. 2

(uchylony).

Art.  7.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Skarbu.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1921 r. o poborze na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatków: gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i budynkowego, oraz unormowanie poboru podatku gruntowego na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego jakoteż powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego (Dz.U.21.59.372) z dniem 1 stycznia 1921 r.
2 Art. 6 uchylony przez art. 8 ustawy z dnia 17 czerwca 1921 r. o poborze na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatków: gruntowego, podymnego, domowo-klasowego i budynkowego, oraz unormowanie poboru podatku gruntowego na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego jakoteż powiatów białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego, białowieskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego (Dz.U.21.59.372) z dniem 1 stycznia 1921 r.