Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.454 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  2  Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnich liceach ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
2.  3  Szkoły polskie umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemach oświaty innych krajów uzupełnianie wykształcenia w zakresie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich i planami nauczania, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.
3.  4  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz szkołę polską, o których mowa w ust. 1 i 2.
4.  Szkoły są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, zwany dalej "ministrem".
§  2. 
1.  5  Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą w szkołach koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Ośrodkiem".
1a.  6  (uchylony).
2.  7  (uchylony).
3.  8  (uchylony).
§  3. 
1.  9  (uchylony).
2.  10  Organizację roku szkolnego w szkołach określa dyrektor Ośrodka na wniosek dyrektora czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, lub kierownika szkoły polskiej.
§  4.  11  (uchylony).
§  5. 
1.  Do szkół mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.
2.  Kształcenie w szkołach jest nieodpłatne.
3.  12  Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły polskiej jest dostarczenie kierownikowi szkoły polskiej zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do szkoły funkcjonującej w systemie oświaty kraju pobytu ucznia lub szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich albo pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.
§  6. 
1.  13  (uchylony).
2.  14  (uchylony).
3.  15  Szkoła działa na podstawie statutu przygotowanego przez radę pedagogiczną i uchwalonego przez radę szkoły, a w razie jej niepowołania - przez radę pedagogiczną z zastrzeżeniem ust. 5.
4.  16  (uchylony).
5.  17  (uchylony).
6.  18  Do statutu, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", dotyczących ramowych statutów szkół publicznych.
§  7.  19  (uchylony).
§  8. 
1.  20  Klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzone w czteroletnim liceum ogólnokształcącym:
1) realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2) realizują ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy;
3) prowadzą kształcenie w formie dziennej przez pięć dni w tygodniu.
1a.  21  W przypadkach uzasadnionych warunkami kadrowymi lub lokalowymi w klasach, o których mowa w ust. 1, za zgodą dyrektora Ośrodka, mogą nie być realizowane następujące przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne lub ekonomia w praktyce.
1b.  Zgoda, o której mowa w ust. 1a, udzielana jest na czas określony, odrębnie dla każdego przedmiotu.
2.  22  Klasy, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również programy i plan nauczania, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.
3.  23  Szkoły polskie:
1) realizują programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) realizują plan nauczania uzupełniającego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) prowadzą kształcenie w wybranych dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacji szkoły polskiej.
§  9.  Do szkół nie stosuje się art. 39 ust. 2a, art. 60 ust. 3 oraz art. 63 ustawy.
§  10. 
1.  Ośrodek może prowadzić kształcenie na odległość obejmujące realizację:
1) ramowego planu nauczania;
2) 24  uzupełniającego programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  25  Zajęcia edukacyjne w kształceniu na odległość są prowadzone w formie konsultacji.
3.  26  Do oceniania, klasyfikowania i promowania w kształceniu na odległość stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652).
4.  27  (uchylony).
5.  28  (uchylony).
6.  29  (uchylony).
§  11. 
1.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkołach są prowadzone oddzielnie dla każdej klasy, jeżeli klasa liczy co najmniej 7 uczniów.
2.  30  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, lub kierownika szkoły polskiej, dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów.
3.  Jeżeli klasa liczy mniej niż 7 uczniów i dyrektor Ośrodka nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w grupach międzyklasowych.
§  12.  31  (uchylony).
§  13. 
1.  32  Uczniowie i absolwenci szkół otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z przepisami w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.
2.  33  Na wniosek rodziców lub opiekunów, a w przypadku ucznia pełnoletniego - na wniosek ucznia, szkoła polska wydaje także pisemną informację o systemie oświaty kraju, w którym uczeń realizował obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz o zakresie zajęć edukacyjnych zrealizowanych w szkole, do której uczeń uczęszczał. Do wniosku o wydanie informacji dołącza się ostatnie świadectwo uzyskane w tej szkole.
3.  Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL ucznia;
2) nazwy szkół, do których uczeń uczęszczał w poszczególnych latach nauki;
3) wykaz nauczanych przedmiotów i zajęć oraz ich polskie odpowiedniki;
4) tygodniowy wymiar przedmiotów i zajęć, o których mowa w pkt 3;
5) zwięzły opis systemu oświaty danego kraju, obejmujący w szczególności:
a) dane o sposobie i warunkach spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
b) informację o etapach edukacyjnych i typach szkół,
c) informację o egzaminach kończących poszczególne etapy edukacyjne,
d) informację o rodzajach egzaminów i świadectw uprawniających do podjęcia nauki na studiach wyższych,
e) opis systemu oceniania i skalę ocen.
4.  34  Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do klas, o których mowa w § 8 ust. 1, realizujących programy i plan nauczania, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.
§  14.  Szkoły są obowiązane gromadzić i udostępniać księgozbiór biblioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli.
§  15.  35  (uchylony).
§  16.  36  (uchylony).
§  17.  37  (uchylony).
§  18.  38  (uchylony).
§  19.  39  (uchylony).
§  20.  40  (uchylony).
§  21.  41  (uchylony).
§  22.  42  (uchylony).
§  23.  43  (uchylony).
§  24.  44  (uchylony).
§  25.  45  (uchylony).
§  26.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą lub dzieci pracowników migrujących, a także na wniosek organizacji społecznej zarejestrowanej za granicą lub innego podmiotu organizującego za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim, Ośrodek udostępnia nieodpłatnie posiadane w wersji elektronicznej programy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne.
§  27. 
1.  Szkoły dostosują swoją działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 sierpnia 2013 r., a w zakresie stosowania ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz planów nauczania uzupełniającego, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2, do dnia 31 sierpnia 2014 r.
2.  Kierownik punktu, w terminie do dnia 30 marca 2011 r., przedstawi dyrektorowi Ośrodka harmonogram dostosowywania kształcenia w punkcie do ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz planów nauczania uzupełniającego, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.
3.  Dyrektor Ośrodka, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., zatwierdza harmonogram, o którym mowa w ust. 2. Dyrektor Ośrodka może, przed zatwierdzeniem harmonogramu, zobowiązać kierownika punktu do wprowadzenia określonych zmian w harmonogramie.
4.  Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szkół realizujących uzupełniający plan nauczania.
5.  Kształcenie na odległość może być prowadzone przez szkoły nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
§  28.  Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986).
§  29.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  46

RAMY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA SZKÓŁ POLSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr  2  47

PLAN NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2011.248.1480).
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
3 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
4 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
5 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
6 § 2 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
7 § 2 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
8 § 2 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
9 § 3 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
10 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
11 § 4 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
12 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
13 § 6 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
14 § 6 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
15 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
16 § 6 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
17 § 6 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
18 § 6 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
19 § 7 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
20 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
21 § 8 ust. 1a zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
22 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
23 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
24 § 10 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
25 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
26 § 10 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.

27 § 10 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
28 § 10 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
29 § 10 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
30 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
31 § 12 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
32 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
33 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
34 § 13 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
35 § 15 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
36 § 16 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
37 § 17 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
38 § 18 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
39 § 19 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
40 § 20 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
41 § 21 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
42 § 22 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
43 § 23 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
44 § 24 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
45 § 25 uchylony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
46 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
47 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.