§ 10. - Organizacja kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.454 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 listopada 2019 r.
§  10. 
1. 
Ośrodek może prowadzić kształcenie na odległość obejmujące realizację:
1)
ramowego planu nauczania;
2) 24
 uzupełniającego programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  25
 Zajęcia edukacyjne w kształceniu na odległość są prowadzone w formie konsultacji.
3.  26
 Do oceniania, klasyfikowania i promowania w kształceniu na odległość stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652).
4.  27
 (uchylony).
5.  28
 (uchylony).
6.  29
 (uchylony).
24 § 10 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.
25 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
26 § 10 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U.2019.2172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 listopada 2019 r.

27 § 10 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
28 § 10 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.
29 § 10 ust. 6 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1649) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2017 r.