Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze. - OpenLEX

Likwidacja Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2009.1.10

Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2009 r.
w sprawie likwidacji Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 194, poz. 1986) zarządza się, co następuje:
§  1.
Likwiduje się Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.
§  2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.