Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1649

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 18 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r. poz. 454) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 4;
2) w § 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zajęcia edukacyjne w kształceniu na odległość są prowadzone w formie konsultacji.

3. Do oceniania, klasyfikowania i promowania w kształceniu na odległość stosuje się § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648).",

b) uchyla się ust. 4-6.
3) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do powierzania stanowisk kierowników punktów oraz odwoływania kierowników punktów stosuje się § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).