Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2359

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin 2

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:
 Rozporządzenie określa organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.
1. 
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Dyrektorem Zakładu", jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.
2. 
Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. 
Zastępców Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny wniosek Dyrektora Zakładu.
Dyrektor Zakładu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
Siedzibą Dyrektora Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.
1. 
Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności:
1) 4
 ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz członkom ich rodzin;
2)
dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
3)
dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
4)
dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
5)
ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;
6)
ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych;
7)
współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
8)
współpraca, w granicach uprawnień, z organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego tego ministra;
9)
dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych;
10)
przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego;
11)
naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;
12)
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
13)
rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
14)
prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
15)
prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;
16)
udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;
17)
prowadzenie spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. 
Obsługę realizacji działań Dyrektora Zakładu, o których mowa w ust. 1, zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będący państwową jednostką budżetową, zwany dalej "Zakładem".
3. 
Zakład zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
1. 
Zakład realizuje obsługę, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3, przez następujące komórki organizacyjne:
1)
wydziały;
2)
stanowiska;
3)
zespoły wojewódzkie;
4)
punkty obsługi klienta.
2. 
Struktura organizacyjna Zakładu obejmuje:
1)
Pion Zarządczy;
2)
Pion Świadczeń;
3)
Pion Finansowy;
4)
Pion Administracji;
5)
Pion Informatyki.
Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowiska Dyrektora Zakładu i zastępców Dyrektora Zakładu, powołane na te stanowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 97 oraz z 2017 r. poz. 1144), zachowują swoje stanowiska.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 5
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2020 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2020 r.
4 § 5 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.661) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 2020 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 97 oraz z 2017 r. poz. 1144), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).