Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa,... - Dz.U.2016.97 t.j. - OpenLEX

Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.97 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 marca 2004 r.
w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, zakres jego działania, stopień dysponenta środków, siedzibę organu, strukturę organizacyjną oraz sposób powoływania i odwoływania organu oraz jego zastępców.
1.  2
 Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Dyrektorem Zakładu", jest organem właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.
2. 
Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. 
Zastępców Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny wniosek Dyrektora Zakładu.
Dyrektor Zakładu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
Siedzibą Dyrektora Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.
1. 
Do zadań Dyrektora Zakładu należy:
1)
ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tego zaopatrzenia przysługujących oraz ustalanie prawa do innych świadczeń i ich wysokości na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin;
2)
dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych w ramach zaopatrzenia emerytalnego oraz przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, a także współpraca z instytucjami finansowymi w tym zakresie;
3)
dokonywanie waloryzacji wypłacanych świadczeń pieniężnych;
4)
dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych;
5)
ustalanie kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i dochodzenie ich zwrotu;
6)
ustalanie kwot niedopłat świadczeń pieniężnych;
7)
współpraca z organami emerytalnymi i rentowymi w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego;
8)
współpraca w granicach uprawnień, z centralnymi organami administracji rządowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego tego ministra;
9)
dokonywanie analiz z zakresu wysokości i struktury świadczeń pieniężnych;
10)
przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zaopiniowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku zaopatrzenia emerytalnego;
11)
naliczanie i podział środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów;
12)
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego;
13)
rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu zaopatrzenia emerytalnego;
14) 3
 prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej według zasad określonych dla państwowych jednostek budżetowych, w tym opracowywanie planów, sprawozdań finansowych, rocznego planu dochodów i wydatków dotyczących działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
15)
prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz bieżąca jej aktualizacja;
16)
udostępnianie informacji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
2.  4
 Obsługę realizacji zadań Dyrektora Zakładu, o których mowa w ust. 1, zapewnia Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będący państwową jednostką budżetową, zwany dalej "Zakładem".
3. 
Zakład zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną i biurową komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
1. 
W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej;
2)
Wydział Finansowo-Księgowy;
3)
Wydział Informatyki;
4)
Wydział Logistyki Komisji Lekarskich;
5)
Wydział Organizacyjny;
6)
Wydział Ustalania Świadczeń I;
7)
Wydział Ustalania Świadczeń II;
8)
Wydział Ustalania Świadczeń III;
9)
Wydział Ustalania Świadczeń IV;
10)
Wydział Ustalania Świadczeń V;
11)
Wydział Wypłat;
12)
Zespół Radców Prawnych.
2. 
Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń II są realizowane przez następujące zespoły:
1)
zespół lubelski w Lublinie;
2)
zespół podlaski w Białymstoku;
3)
zespół pomorski w Gdańsku;
4)
zespół warmińsko-mazurski w Olsztynie.
3. 
Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń III są realizowane przez następujące zespoły:
1)
zespół dolnośląski we Wrocławiu;
2)
zespół kujawsko-pomorski w Bydgoszczy;
3)
zespół lubuski w Gorzowie Wielkopolskim;
4)
zespół opolski w Opolu;
5)
zespół wielkopolski w Poznaniu;
6)
zespół zachodniopomorski w Szczecinie.
4. 
Zadania Wydziału Ustalania Świadczeń V są realizowane przez następujące zespoły:
1)
zespół łódzki w Łodzi;
2)
zespół małopolski w Krakowie;
3)
zespół podkarpacki w Rzeszowie;
4)
zespół śląski w Katowicach;
5)
zespół świętokrzyski w Kielcach.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2017 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2017 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 czerwca 2017 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i ich rodzin oraz utworzenia Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz.MSWiA.1994.5.57), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2003.166.1609).