§ 2. - Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony... - Dz.U.2018.2359 - OpenLEX

§ 2. - Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2359

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.
§  2. 
1. 
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Dyrektorem Zakładu", jest organem emerytalnym właściwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osób, o których mowa w § 1.
2. 
Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. 
Zastępców Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na pisemny wniosek Dyrektora Zakładu.