Art. 23. - Zmiana ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1321

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2017 r.
Art.  23. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 2a oraz art. 38 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 27 ust. 2, art. 32 ust. 2a oraz art. 38 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
art. 32 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.