[Delegacja ustawowa - wykazy chorób pozostających w związku z pełnieniem służby, ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu, wykaz... - Dz.U.2022.1032 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Delegacja ustawowa - wykazy chorób pozostających w związku z pełnieniem służby, ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu, wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu] - Świadczenia odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1032 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2022 r.
Art.  32.  [Delegacja ustawowa - wykazy chorób pozostających w związku z pełnieniem służby, ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu, wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu]
1. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub właściwościami każdej ze służb;
2)
sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu;
3)
wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Ochrony Państwa, uwzględniając ich związek ze szczególnymi warunkami lub właściwościami każdej ze służb;
2)
sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, uwzględniając możliwość wystąpienia wielomiejscowych naruszeń sprawności organizmu oraz wpływ upośledzeń czynności organizmu mogących istnieć przed wypadkiem lub chorobą na ocenę procentową uszczerbku na zdrowiu;
3)
wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 2 pkt 1, mając na względzie aktualny stan wiedzy medycznej.