Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. - Dz.U.2006.174.1254 - OpenLEX

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1254

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", pomiędzy jego dysponentów,
2)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu

dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi".

Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
1)
zapomogi pieniężne;
2)
dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3)
zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;
4)
dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;
5)
dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;
6)
dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
7)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.
1. 
Wojskowy organ emerytalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania emeryta i rencisty Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszach Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.
2. 
Dysponentami środków funduszu są:
1)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2)
Szef Służby Wywiadu Wojskowego.
1. 
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zwani dalej "kierownikami jednostek organizacyjnych", powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, Komisję Socjalną, zwaną dalej "komisją".
2. 
Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
3. 
Komisję powołuje się na okres 4 lat, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
1)
skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
2)
stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
3)
uchylania się od wykonywania obowiązków;
4)
ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
4. 
Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne, na każdy rok kalendarzowy.
5. 
Zmiany w planie podziału funduszu dokonywane są z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
1. 
Świadczenia socjalne przyznaje na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, kierownik jednostki organizacyjnej, uwzględniając sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionego.
2. 
Do wniosku należy dołączyć:
1)
odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.
3. 
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 5, kieruje się do komórki socjalnej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.
2. 
Komórka socjalna lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.
1. 
Wniosek rozpatrywany jest przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.
2. 
Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję co do sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.
3. 
Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.
4. 
Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
1)
posiadającym trudne warunki materialne;
2)
poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;
3)
sierotom zupełnym;
4)
samotnie wychowującym dzieci;
5)
ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

.......................... .......................

(imię i nazwisko lub (miejscowość, data)

nazwa organizacji)

..........................

(adres)

..........................

(nr emerytury lub renty)

..........................

(nr telefonu)

.......................

(kierownik jednostki

organizacyjnej)

.......................

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego*:

1) zapomogi pieniężnej;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów

opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i

leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

4) dopłaty do kosztów pogrzebu uprawnionego niezależnie

od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego:

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i

zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i

młodzieży w postaci obozów i kolonii oraz innych form

działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności

kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie złożonego wniosku: .........................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko Wiek Stopień pokrewieństwa

.................. ....... ........................

.................. ....... ........................

.................. ....... ........................

.................. ....... ........................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze

stanem faktycznym.

..................

(podpis)

Załączniki:

............................................................

............................................................

............................................................

Opinia Komisji Socjalnej co do sposobu załatwienia wniosku:

............................................................

............................................................

............................................................

...................., dnia ..............

Komisja Socjalna

......................

......................

......................

Decyzja kierownika jednostki organizacyjnej

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .................

(słownie złotych .......................................).**

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**

....................., dnia .................

........................

(podpis i pieczątka

kierownika jednostki

organizacyjnej)

______

* Właściwe podkreślić.

** Niepotrzebne skreślić.