Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. - Dz.U.2006.165.1177 - OpenLEX

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.165.1177

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", pomiędzy jego dysponentów;
2)
zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi".
Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:
1)
udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
2)
dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3) 1
dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
4) 2
dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
5) 3
dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
6)
dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
1. 4
Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Dysponentami środków finansowych są:
1)
Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
2)
dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej;
3)
dyrektorzy zakładu karnego i aresztu śledczego;
4)
komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej;
5)
komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.
1.
Świadczenia socjalne przyznaje dysponent na wniosek uprawnionego, uwzględniając jego sytuację życiową, rodzinną i materialną.
2.
Świadczenia socjalne mogą być przyznane z urzędu, na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów.
3. 5
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
2)
dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów uprawnionego, współmałżonka i członków jego rodziny;
3)
inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego, w szczególności zaświadczenia, dokumentację medyczną, rachunki i faktury.
4. 6
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.
5.
Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
6.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
1)
posiadającym trudne warunki materialne;
2)
poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;
3)
sierotom zupełnym;
4)
samotnie wychowującym dzieci;
5)
ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
1.
Świadczenia socjalne przyznaje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem.
2. 7
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.
3.
O sposobie załatwienia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.
4.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 25, poz. 137), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  8 WZÓR

........................ .......................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

........................

(adres zamieszkania)

........................

(nr emerytury lub renty)

........................

(tel. kontaktowy)

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego

Pan(i)

Dyrektor/Komendant

..................

w ................

1. Proszę o udzielenie świadczenia socjalnego:*)

1) pomocy finansowej lub rzeczowej;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrotu części kosztów

opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i

leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w

zakładach rehabilitacyjnych;

4) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i

zbiorowego;

5) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i

młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form

działalności socjalnej;

6) dopłaty do korzystania z różnych form działalności

rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.

Uzasadnienie wniosku

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

(szczegółowe uzasadnienie może być napisane na oddzielnej

kartce dołączonej do wniosku)

2. Osoby na utrzymaniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Wiek:

.................... ...................... .......

.................... ...................... .......

.................... ...................... .......

3. Inne źródła dochodów, wraz z ich wysokością,

wnioskodawcy, współmałżonka i członków jego rodziny:

............................................................

............................................................

............................................................

Oświadczam, że podane wyżej dane są prawdziwe i zgodne ze

stanem faktycznym.

..............................

(imię i nazwisko czytelnie)

Załączniki:

1. ................... 4. ........................

2. ................... 5. ........................

3. ................... 6. ........................

Decyzja dysponenta ......................, dnia ............

(miejscowość)

Przyznaję świadczenie socjalne w wysokości .......... ......

(słownie złotych ......................................).**)

Nie przyznaję świadczenia socjalnego.**)

.............................................

(imienna pieczątka, data i podpis dysponenta)

______

*) Właściwe podkreślić.

**) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  9 WZÓR

........................... ........................

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

...........................

(jednostka organizacyjna,

z której zostałem/łam

zwolniony/a na zaopatrzenie

emerytalne/rentowe)*)

...........................

(adres tej jednostki)

...........................

(nr emerytury lub renty)

...........................

(tel. kontaktowy)

Pan(i)

Dyrektor/Komendant

..................

w ................

WNIOSEK

Proszę o objęcie mnie od dnia 1 stycznia ........... roku

świadczeniami socjalnymi w podległej Pani/u jednostce

organizacyjnej Służby Więziennej.

Od dnia ............ mieszkam ..............................

............................................................

(podać dokładny adres zamieszkania)

Uzasadnienie wniosku

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.....................

(podpis czytelnie)

Decyzja dysponenta .........................................

...........................

(imienna pieczątka,

data i podpis dysponenta)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

1 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
3 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
5 § 4 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
6 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
7 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
8 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
9 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.615) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.