§ 6. - Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony... - Dz.U.2018.2359 - OpenLEX

§ 6. - Organ emerytalny właściwy do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2359

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2020 r.
§  6. 
1. 
Zakład realizuje obsługę, o której mowa w § 5 ust. 2 i 3, przez następujące komórki organizacyjne:
1)
wydziały;
2)
stanowiska;
3)
zespoły wojewódzkie;
4)
punkty obsługi klienta.
2. 
Struktura organizacyjna Zakładu obejmuje:
1)
Pion Zarządczy;
2)
Pion Świadczeń;
3)
Pion Finansowy;
4)
Pion Administracji;
5)
Pion Informatyki.