Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1085

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 grudnia 1923 r.
w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Na zasadzie art. 5 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o widowiskach (Dz. P. P. P. № 14, poz. 177) zarządza się co następuje:
Art. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 lutego 1919 r. (Monitor Polski № 37) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dn, 7 lutego 1919 r. o widowiskach otrzymuje brzmienie następujące:

"Za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych pobierane są opłaty według taksy następującej;

a) za obraz naukowy, pedagogiczny, lub przedstawiający zdjęcia z natury i kroniką (przegląd wypadków bieżących) - od każdego metra 400 mk.

b) za inne obrazy kinematograficzne - po 5.000 mk. od każdego metra;

c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 500.000 mk.

Obszary kinematograficzne, zawierające cykl zdjęć pod jednym tytułem, jak np. "Wrażenia z poży" i t. p., uważana są za jeden całkowity obraz.

Przezrocza latarni czarnoksięskiej nie podlegają opłacie".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 września 1923 r. (Dz. U. R. P. № 98, poz. 780).