Przepisy tymczasowe o widowiskach.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.177

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.

DEKRET
w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach. *

Na obszarach b. zaboru rosyjskiego publiczne produkowanie utworów z tekstem słownym oraz obrazów świetlnych podlega tymczasowym przepisom, w artykułach poniższych wyszczególnionym.

Wszelkie utwory z tekstem słownym oraz obrazy świetlne produkowane być mogą publicznie tylko za uprzedniem zezwoleniem urzędów do spraw prasowych.

Pozwolenia na otwieranie zakładów widowiskowych i rozrywkowych wydawane będą przez miejscowe państwowe urzędy administracyjne.

Właściciele zakładów widowiskowych i rozrywkowych winni w terminie dwutygodniowym od chwili ogłoszenia dekretu niniejszego w Dzienniku Praw Państwa Polskiego złożyć w miejscowych państwowych urzędach administracyjnych pozwolenia na prowadzenie rzeczonych zakładów, udzielone im przez b. władze okupacyjne, w celu zatwierdzenia, pod rygorem art. 37 i 335 K. K.

Przepisy dekretu niniejszego nie dotyczą zakładów, pozostających pod zarządem Ministerstwa Sztuki i Kultury.

Za rozpatrywanie obrazów filmowych i wystawianie legitymacyj filmowych pobierane będą na rzecz Skarbu Państwa opłaty, których wysokość ustalać będą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, wydawane w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Wykonanie dekretu niniejszego poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.

* Z dniem 1 stycznia 1934 r. nin. dekret traci moc, o ile dotyczy spraw uregulowanych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych (Dz.U.33.85.632), zgodnie z art. 24 pkt 1 powołanego rozporządzenia.
1 Art. 4-a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 1924 r. (Dz.U.24.110.986) zmieniającej nin. dekret z dniem 22 grudnia 1924 r.