Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.423

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego przepisów prasowych, o zakładach drukarskich, składach druków, widowiskach i zmianie nazwisk.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze 12 października 1920 r. (Dz. Ust. № 16 poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na ziemie województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, białowieskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
a) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dz. Pr. P. P. № 14 poz. 186);
b) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o zakładach drukarskich i składach druków (Dz. Pr. P. P. № 14 poz. 146);
c) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach (Dz. Pr. P. P. № 14 poz. 177);
d) ustawy z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk (Dz. Ust. R. P. № 88 poz. 478).
§  2. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 17 lipca 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 8 poz. 50) z dnia 27 marca 1920 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o zakładach drukarskich i składach druków (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 29 poz. 669), tudzież z dnia 2 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o widowiskach (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 29 poz. 673).
§  3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.