Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.98.780

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 września 1923 r.
w sprawie opłat za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Na zasadzie art. 5 dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów o widowiskach (Dz. P. P. P. № 14, poz. 177) zarządza się co następuje:
Art. 7 rozporządzenia Ministra Spr. Wewn. z dn. 12 lutego 1919 r. (Monitor Polski Na 37) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. otrzymują brzmienie następujące:

"Za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych pobierane są opłaty według taksy następującej:

a) za obraz naukowy, pedagogiczny, lub przedstawiający zdjęcia z natury i kroniką (przegląd wypadków bieżących) -od każdego metra - 40 mk.;

b) za inne obrazy kinematograficzne-po 500 mk. od każdego metra;

c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 50.000 mk.

Obrazy kinematograficzne, zawierające cykl zdjęć pod jednym tytułem, j. np. "Wrażenia z podróży i t. p., uważane są za jeden całkowity obraz.

Przezrocza latarni czarnoksięskich nie podlegają opłacie."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 120).