§ 1. - Opłaty za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1085

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.
§  1.
Art. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 12 lutego 1919 r. (Monitor Polski № 37) w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu z dn, 7 lutego 1919 r. o widowiskach otrzymuje brzmienie następujące:

"Za rozpatrywanie obrazów kinematograficznych pobierane są opłaty według taksy następującej;

a) za obraz naukowy, pedagogiczny, lub przedstawiający zdjęcia z natury i kroniką (przegląd wypadków bieżących) - od każdego metra 400 mk.

b) za inne obrazy kinematograficzne - po 5.000 mk. od każdego metra;

c) za wystawienie legitymacji filmowej pobiera się 500.000 mk.

Obszary kinematograficzne, zawierające cykl zdjęć pod jednym tytułem, jak np. "Wrażenia z poży" i t. p., uważana są za jeden całkowity obraz.

Przezrocza latarni czarnoksięskiej nie podlegają opłacie".