Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.49.356

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
2)
rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, wymienionym w załączniku nr 6 do tej ustawy,

poza instalacjami i urządzeniami.

Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesie odzysku R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesie odzysku R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R14

Lp.Kod odpadów1)Rodzaj odpadów1)Warunki odzysku
1234
1.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliWypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod warunkiem, że:

1) planowane działania są lub będą

określone w trybie przepisów o

planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym w trybie przepisów

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu prawa budowlanego, albo w drodze

decyzji określającej zakres, sposób

i termin zakończenia rekultywacji

zgodnie z przepisami ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627, z późn. zm.2)) lub ustawy

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych

01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,

poz. 1266, z późn. zm.3)),

2) wypełnianie odpadami prowadzi się

do rzędnych przyległych terenów

nieprzekształconych z

zastrzeżeniem, że warstwę

powierzchniową o grubości od 1 do

1,5 m należy formować w sposób

zapewniający jej funkcję

glebotwórczą lub w sposób

odpowiadający docelowemu

przeznaczeniu terenu; w przypadku

stosowania zagospodarowania

metodami bezglebowymi z

przeznaczeniem terenu na użytki

01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 zielone, tereny rekreacyjne, leśne

wypełnianie terenu odpadami o

kodach 01 01 02, 01 04 12 i 01 04

81 można stosować do poziomu

otaczającej powierzchni,

3) odpady z podgrupy 17 01 przed ich

zastosowaniem poddaje się kruszeniu

w przypadku konieczności

dostosowania ich składu

granulometrycznego do realizacji

konkretnego przedsięwzięcia.

01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11W przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych odpadami o kodach: ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01 80 należy spełnić dodatkowe warunki:

1) wypełniany odpadami teren

niekorzystnie przekształcony

znajduje się poza obszarem

zagrożonym zalewaniem wodami

napływowymi,

01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 072) wyniki istniejącego rozpoznania

budowy geologicznej lub prac

geologicznych zaprojektowanych

specjalnie w tym celu dowodzą, że:

- wypełniany teren niekorzystnie

przekształcony posiada naturalną

ciągłą barierę geologiczną,

uszczelniającą całe podłoże i

ściany boczne o miąższości co

najmniej 0,5 m współczynniku

filtracji k≤ 1,0x10-7 m/s,

01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 - przewidywany najwyższy poziom

zwierciadła wód podziemnych

znajduje się na głębokości co

najmniej 1 m, licząc od poziomu

najniżej położonego punktu terenu

niekorzystnie przekształconego,

3) w miejscach, gdzie teren

niekorzystnie przekształcony nie

posiada naturalnej bariery

geologicznej o parametrach

określonych w pkt 2, stosuje się

sztucznie wykonaną barierę

geologiczną umożliwiającą

uszczelnienie tego terenu

zapewniające osiągnięcie wartości,

ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia o których mowa w pkt 2,

4) w razie stwierdzenia, na podstawie

wyników badań geologicznych, o

ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie których mowa w pkt 2, występowania

w podłożu terenu niekorzystnie

przekształconego poziomów

wodonośnych o znaczeniu użytkowym,

które mogą być potencjalnie

narażone na zanieczyszczenie ze

strony odpadów, przed, w czasie

prowadzenia wypełniania oraz po

ex 02 04 01Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków jego zakończeniu przez okres 5 lat,

prowadzi się monitoring wód

podziemnych najpłytszego poziomu

wodonośnego za pomocą co najmniej

trzech otworów obserwacyjno-

badawczych, z których jeden

powinien być zlokalizowany na

kierunku dopływu wód podziemnych, a

dwa pozostałe na kierunku odpływu

tych wód spod tego, terenu,

ex 10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - niepochodzące z palenisk fluidalnych5) liczbę, rozmieszczenie, głębokość i

konstrukcję otworów obserwacyjnych

określa szczegółowo projekt prac

geologicznych sporządzony zgodnie z

przepisami prawa geologicznego i

górniczego,

6) monitoring, o którym mowa w pkt 4,

prowadzi się w zakresie:

- obserwacji poziomu zwierciadła wód

podziemnych,

- badań wskaźnikowych parametrów

zanieczyszczeń obejmujących co

najmniej: odczyn (pH), przewodność

elektrolityczną właściwą, zawartość

poszczególnych metali ciężkich (Cu,

Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, As, B),

chlorki (Cl-), siarczany (SO4-2),

sumę wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych (WWA),

ex 10 01 02Popioły lotne z węgla - niepochodzące z palenisk fluidalnych7) przy ustalaniu pełnego zakresu

wskaźnikowych parametrów

zanieczyszczeń badanych w wodach

podziemnych uwzględnia się także

skład wód podziemnych przed

rozpoczęciem wypełniania terenu

niekorzystnie przekształconego

odpadami (tło hydrogeochemiczne)

oraz skład wyciągu z odpadów

poddawanych odzyskowi,

ex 10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych -niepochodzące z palenisk fluidalnych8) pomiary zwierciadła wód podziemnych

w otworach obserwacyjnych oraz

badanie wskaźników, o których mowa

w pkt 2, prowadzi się z

częstotliwością:

- przed wypełnieniem: jednorazowo,

- w czasie prowadzenia wypełnienia:

nie rzadziej niż co 3 miesiące,

- po zakończeniu wypełnienia: nie

rzadziej niż co 6 miesięcy.

ex 10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) -pochodzące z palenisk fluidalnychW przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych odpadami o kodzie ex 10 01 82, tj. odpadami pochodzącymi z palenisk fluidalnych, należy spełnić dodatkowe warunki:

1) odpady przed wypełnieniem poddaje

się mieszaniu z ziemią; odczyn

uzyskanej mieszaniny powinien

zawierać się w przedziale wartości

pH 6,5-7,5,

2) wypełniany odpadami teren

niekorzystnie przekształcony

znajduje się poza obszarem

zagrożonym zalewaniem wodami

napływowymi,

3) wyniki istniejącego rozpoznania

budowy geologicznej lub prac

geologicznych zaprojektowanych

specjalnie w tym celu dowodzą, że:

- wypełniany teren niekorzystnie

przekształcony posiada naturalną

ciągłą barierę geologiczną,

uszczelniającą całe podłoże i

ściany boczne o miąższości co

najmniej 0,5 m i współczynniku

filtracji k≤ 1,0x10-9 m/s,

- przewidywany najwyższy poziom

zwierciadła wód podziemnych

znajduje się na głębokości co

najmniej 1 m, licząc od poziomu

najniżej położonego punktu terenu

10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych niekorzystnie przekształconego,

4) w miejscach, gdzie teren

niekorzystnie przekształcony nie

posiada naturalnej bariery

geologicznej o parametrach

określonych w pkt 3, stosuje się

sztucznie wykonaną barierę

geologiczną umożliwiającą

uszczelnienie tego terenu

zapewniające osiągnięcie wartości,

10 06 80Żużle szybowe i granulowane o których mowa w pkt 3,

5) w razie stwierdzenia, na podstawie

wyników badań geologicznych, o

których mowa w pkt 3, występowania

w podłożu terenu niekorzystnie

przekształconego poziomów

10 09 03Żużle odlewnicze wodonośnych o znaczeniu użytkowym,

które mogą być potencjalnie

narażone na zanieczyszczenie ze

strony odpadów przed, w czasie

prowadzenia wypełniania oraz po

10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 jego zakończeniu przez okres 5

lat, prowadzi się monitoring wód

podziemnych najpłytszego poziomu

wodonośnego za pomocą co najmniej

trzech otworów obserwacyjno-

badawczych, z których jeden

powinien być zlokalizowany na

kierunku dopływu wód podziemnych,

a dwa pozostałe na kierunku

odpływu tych wód spod tego terenu,

6) liczbę, rozmieszczenie, głębokość

i konstrukcję otworów

obserwacyjnych

10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 określa szczegółowo projekt prac

geologicznych sporządzony zgodnie

z wymaganiami przepisów prawa

geologicznego i górniczego,

7) monitoring, o którym mowa w pkt 5,

prowadzi się w zakresie:

- obserwacji poziomu zwierciadła wód

podziemnych,

- badań wskaźnikowych parametrów

zanieczyszczeń obejmujących co

10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 najmniej: odczyn (pH), przewodność

elektrolityczną właściwą,

zawartość poszczególnych metali

ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6,

Hg, As, B), chlorki (Cl-),

siarczany (SO4-2), sumę

wielopierścieniowych

węglowodorów aromatycznych (WWA),

8) przy ustalaniu pełnego zakresu

wskaźnikowych parametrów

zanieczyszczeń badanych w wodach

podziemnych uwzględnia się także

skład wód podziemnych przed

10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 rozpoczęciem wypełniania terenu

niekorzystnie przekształconego

odpadami (tło hydrogeochemiczne)

oraz skład wyciągu z odpadów

poddawanych odzyskowi,

9) pomiary zwierciadła wód

podziemnych w otworach

obserwacyjnych oraz badanie

wskaźników, o których mowa w pkt

3, prowadzi się z częstotliwością:

10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 - przed wypełnieniem: jednorazowo,

- w czasie prowadzenia wypełnienia:

nie rzadziej niż co 3 miesiące,

- po zakończeniu wypełnienia: nie

rzadziej niż co 6 miesięcy,

10) wokół terenu niekorzystnie

przekształconego wypełnianego

odpadami, o których mowa pkt 1,

10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 umieszcza się zewnętrzny system

rowów drenażowych uniemożliwiający

dopływ wód powierzchniowych i

podziemnych do tego terenu,

11) przepisu, o którym mowa w pkt 10,

nie stosuje się, jeżeli z wyników

badań, o których mowa w pkt 3,

wynika, że zewnętrzny system rowów

drenażowych nie jest konieczny,

12) w przypadku wypełniania terenów

niekorzystnie przekształconych

10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 mieszaniną odpadów ex 10 01 01, ex

10 01 02, ex 10 01 80, ex 10 01 82

warunki prowadzenia odzysku ustala

się jak w przypadku odpadami o

kodach ex 10 01 82,

13) do terenów niekorzystnie

przekształconych, które do dnia

wejścia w życie rozporządzenia

były wypełniane odpadami o kodach:

ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01

80, ex 10 01 82, warunki określone

dla tych rodzajów odpadów oraz ich

10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej mieszanin stosuje się odpowiednio

od dnia 1 stycznia 2007 r.

10 12 03Cząstki i pyły
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
ex 16 07 99Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
2.02 01 03Odpadowa masa roślinnaDo skarmiania zwierząt - zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt4).

W przypadku odpadu o kodzie 02 03 81 dopuszcza się wyłącznie skarmianie zwierząt nieprzeznaczonych

ex 02 03 01Odpady z oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowcówdo produkcji żywności.

W przypadku odpadów o kodzie 02 05 01, 02 05 80 skarmianie zwierząt powinno odbywać się również z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania mleka, produktów na bazie mleka i produktów pochodnych mleka, określonych jako surowiec kategorii 3 w tym

ex 02 03 80Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)rozporządzeniu (Dz. Urz. WE L 016 z 20.01.2005).

W przypadku odpadów o kodzie ex 02 03 80, 02 03 81, 02 04 80 skarmianie zwierząt powinno odbywać się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 16, poz. 137).

02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 80Wysłodki
02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 05 80Odpadowa serwatka
ex 02 07 01Odpady z mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
ex 02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary niezawierające części mineralnych
3.02 01 02Odpadowa tkanka zwierzęcaDo skarmiania zwierząt futerkowych, zwierząt z ogrodów zoologicznych, cyrkowych, gadów i ptaków drapieżnych innych niż zwierzęta z ogrodów zoologicznych i zwierzęta cyrkowe,
02 01 82Zwierzęta padłe i ubite z koniecznościzwierzyny dzikiej, której mięso nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi, psów z uznanej hodowli, sfor psów gończych, larw owadów (much) będących przynętą wędkarską lub karmą
02 02 02Odpadowa tkanka zwierzęcadla ryb - zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt4)5).

W przypadku odpadów o kodzie ex 02 06 01 skarmianie zwierząt odbywa się

02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwaz uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. Nr 16, poz. 137).
ex 02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa powstałe w zakładach przemysłu cukierniczego (np. łom paluszków i ciastek, odpadowe ciasto polewy, prósze)
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
4.02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwaDo skarmiania zwierząt w schroniskach dla zwierząt domowych - zgodnie z zasadami skarmiania poszczególnych gatunków zwierząt, z tym że odpady przed podaniem zwierzętom powinny zostać przegotowane4)5).
ex 02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa powstałe w zakładach przemysłu cukierniczego (np. łom paluszków i ciastek, odpadowe ciasto polewy, prósze)
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
5.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliUtwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie - zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255).

Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
ex 02 04 01Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
ex 06 03 99Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
ex 10 01 01Żużle
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82Wybrakowane wyroby
ex 16 07 99Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
6.01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)Wykorzystanie w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie odpadów:

- jako składnika podsadzki

hydraulicznej i samozestalającej,

- do doszczelniania zrobów, które

powstały w wyniku eksploatacji

prowadzonej systemem z zawałem

stropu, podsadzki hydraulicznej,

podsadzki suchej i innych,

- do profilaktyki przeciwpożarowej

i budowy korków izolacyjnych,

01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali - do likwidacji zbędnych wyrobisk,

w tym szybów,

- do wzmocnień i stabilizacji

wyrobisk górniczych,

pod warunkiem prowadzenia tej działalności z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz warunków lokalnych, w taki sposób, aby działalność ta nie powodowała pogorszenia jakości wód podziemnych.

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04,01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
ex 17 02 04Odpady drewna
ex 17 04 05Zużyte szyny kolejowe
ex 19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów o kodzie 16 11 04
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
ex 19 08 99Osady z osadników wód kopalnianych
7.ex 04 01 99Ścinki wyprawionych skórWytwarzanie wyrobów okolicznościowych, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.
8.02 01 10Odpady metaloweWykonywanie drobnych napraw i konserwacji.
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
10 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 09Opakowania z tekstyliów
16 01 19Tworzywa sztuczne
17 02 01Drewno
17 03 80Odpadowa papa
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 05Żelazo i stal
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
20 01 11Tekstylia
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 40Metale
9.ex 15 01 09Opakowania z tekstyliów w postaci płótna jutowegoWykorzystanie do szycia worków przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych dla opakowań.
10.16 01 03Zużyte oponyWykorzystanie jako odbijaczy.
11.16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15Naprawa urządzeń i napełnianie tonerów i kartridży.
12.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliWykorzystanie do porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska lub jego części, w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska; maksymalna warstwa odpadów użytych do kształtowania skarp i korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (warunku tego nie
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07stosuje się w przypadku wykorzystywania opon), odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13 82 przed ich

zastosowaniem należy poddać kruszeniu.

01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82Wybrakowane wyroby
16 01 03Zużyte opony
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 01 80Tynki
ex 17 01 81Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 09 02Osady z klarowania wody
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
13.01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11Do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.

W odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 05 stosuje się art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed

02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi i stosować w postaci warstwy o grubości maksymalnie 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.
02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
14.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliBudowa wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów, pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiuzagospodarowaniu przestrzennym lub prawa budowlanego.

Odpady z grupy 17 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13 82 mogą być wykorzystane pod warunkiem poddania ich procesowi kruszenia.

01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
ex 06 03 99Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82Wybrakowane wyroby
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)
15.ex 02 01 03SłomaWykorzystanie przy chowie i hodowli zwierząt jako podściółki.
03 01 01Odpady kory i korkaWykorzystanie odpadów w postaci słomy jako naturalnej zapory przeciwolejowej w akcjach likwidacji zanieczyszczeń olejowych w strefie brzegowej.
ex 03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04
16.01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliLikwidacja zagrożeń pożarowych takich jak samozapłony na czynnych i zamkniętych zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego pod warunkiem zgłoszenia planowanych działań do Państwowej Straży Pożarnej.
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
17.ex 17 05 03*Gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodneOdzysk wydobytej gleby i ziemi polegający na usunięciu z niej substancji ropopochodnych, na przykład za pomocą bakterii lub innych metod; po przeprowadzeniu odzysku wykonuje się badania potwierdzające uzyskanie standardów wymaganych odrębnymi przepisami.
17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
Objaśnienia:

1) Podane są zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

4) W przypadku skarmiania zwierząt odpadami pochodzenia zwierzęcego działania te powinny uwzględniać wymagania określone przepisami weterynaryjnymi, w szczególności przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92).

5) Uwzględnia się wymagania określone przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESIE ODZYSKU R15

Lp.Kod odpadów1)Rodzaj odpadów1)Warunki odzysku
1.16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFCPrzy demontażu urządzeń stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zachowane są wymagania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
20 01 23*Urządzenia zawierające freonyPrzy usuwaniu freonów, HCFC, HFC zachowane są wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.2)).
2.16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbestZ urządzeń usuwany jest azbest, a następnie poddawany unieszkodliwieniu w procesie D5 (tj. składowaniu na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne).
3.08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpiecznePrzy demontażu urządzeń stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zachowane są wymagania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez bateriiW przypadku innych urządzeń niż wyżej wymienione usuwane są z nich elementy niebezpieczne.
09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
ex 16 80 01Dyski twarde
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
4.19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)Przygotowanie odpadów w celu uzyskania parametrów zgodnych z zapotrzebowaniem posiadacza odpadów, który będzie je poddawał termicznemu przekształcaniu.
19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
Objaśnienia:

1) Podane są zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH UNIESZKODLIWIANIA W PROCESIE UNIESZKODLIWIANIA D2

Lp.Kod odpadów1)Rodzaj odpadów1)Warunki unieszkodliwiania
1.ex 17 05 03*Gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodneUnieszkodliwianie substancji ropopochodnych zawartych w glebie lub ziemi bezpośrednio w gruncie, na przykład za pomocą bakterii lub innych metod "in situ"; po przeprowadzeniu unieszkodliwiania należy wykonać badania potwierdzające uzyskanie standardów wymaganych odrębnymi przepisami.
Objaśnienie:

1) Podane są zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).