Odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.796

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 2

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, poza instalacjami lub urządzeniami.
Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R3, R5, R11 i R12 wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, poza instalacjami lub urządzeniami, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH ODZYSKU W PROCESACH ODZYSKU R3, R5, R11 I R12 WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH, POZA INSTALACJAMI LUB URZĄDZENIAMI

Lp.Kod odpadów1)Rodzaj odpadów1)Proces odzyskuWarunki odzysku
12345
1ex 01 01 02Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliR3, R5Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) pod warunkiem, że:

1) planowane działanie jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo jest określone w decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych lub leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.2));

2) planowane działanie nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277);

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
ex 01 03 81Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
ex 01 04 12Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
ex 01 04 81Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 803) wypełnianie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcję glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu; w przypadku stosowania zagospodarowania metodami bezglebowymi z przeznaczeniem terenu na użytki zielone, tereny rekreacyjne, leśne wypełnianie terenu odpadami o kodach 01 01 02, 01 04 12 i 01 04 81 można stosować do poziomu otaczającej powierzchni;
ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
ex 02 04 01Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
ex 06 03 99Odpady z przesiewu i przepału węgla kamiennego
4) odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem poddaje się kruszeniu w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia;
ex 10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów (z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych w 10 01 04)5) odpady o kodzie ex 18 01 81 mogą być stosowane wyłącznie do wypełniania wyrobisk torfu;
- niepochodzące z palenisk fluidalnych
6) odpady o kodach ex 01 04 81 i ex 06 03 99 mogą być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie zawierają części palnych.
ex 10 01 02Popioły lotne z węgla - niepochodzące z palenisk fluidalnych
W przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych odpadami o kodach: ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01 80, ex 16 07 99 należy spełnić dodatkowe warunki:
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
ex 10 01 17Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą - niepochodzące z palenisk fluidalnych1) wypełniany odpadami teren niekorzystnie przekształcony znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią i poza obszarem, na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469);
ex 10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych - niepochodzące z palenisk fluidalnych
2) wyniki istniejącego rozpoznania budowy geologicznej lub prac geologicznych zaprojektowanych specjalnie w tym celu dowodzą, że:
ex 10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) - pochodzące z palenisk fluidalnycha) wypełniany teren niekorzystnie przekształcony posiada naturalną ciągłą barierę geologiczną, uszczelniającą całe podłoże i ściany boczne o miąższości co najmniej 0,5 m i współczynniku filtracji
k ≤ 1,0 × 10-7 m/s,
b) przewidywany najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się na głębokości co najmniej 1 m, licząc od poziomu najniżej położonego punktu terenu niekorzystnie przekształconego;
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych3) w miejscach, gdzie teren niekorzystnie przekształcony nie posiada naturalnej bariery geologicznej o parametrach określonych w pkt 2, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną umożliwiającą uszczelnienie tego terenu zapewniające osiągnięcie wartości, o których mowa w pkt 2;
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 054) w razie stwierdzenia, na podstawie wyników badań geologicznych, o których mowa w pkt 2, występowania w podłożu terenu niekorzystnie przekształconego poziomów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, które mogą być potencjalnie narażone na zanieczyszczenie ze strony odpadów, przed, w czasie prowadzenia wypełniania oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat, prowadzi się monitoring wód podziemnych najpłytszego poziomu wodonośnego przy zastosowaniu metodyk referencyjnych pomiarów i badań określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550 oraz z 2013 r. poz. 1558) za pomocą co najmniej trzech otworów obserwacyjno-badawczych, z których jeden powinien być zlokalizowany na kierunku dopływu wód podziemnych, a dwa pozostałe na kierunku odpływu tych wód spod tego terenu;
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 095) liczbę, rozmieszczenie, głębokość i konstrukcję otworów obserwacyjno-badawczych określa szczegółowo projekt robót geologicznych, sporządzony zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196);
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 03Cząstki i pyły
10 12 06Zużyte formy6) monitoring, o którym mowa w pkt 4, prowadzi się w zakresie:
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)a) obserwacji poziomu zwierciadła wód podziemnych,
b) badań wskaźnikowych parametrów zanieczyszczeń obejmujących co najmniej: odczyn (pH), przewodność elektrolityczną właściwą, zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, As, B), chlorki (Cl-), siarczany (SO4-2) sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA);
ex 16 07 99Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
7) przy ustalaniu pełnego zakresu wskaźnikowych parametrów zanieczyszczeń badanych w wodach podziemnych uwzględnia się także skład wód podziemnych przed rozpoczęciem wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego odpadami (tło hydrogeochemiczne) oraz skład wyciągu z odpadów poddawanych odzyskowi;
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany8) pomiary zwierciadła wód podziemnych w otworach obserwacyjno-badawczych oraz badanie wskaźników, o których mowa w pkt 6, prowadzi się z częstotliwością:
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
a) przed wypełnieniem: jednorazowo,
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06b) w czasie prowadzenia wypełnienia: nie rzadziej niż co 3 miesiące,
c) po zakończeniu wypełnienia: nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
W przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych odpadami o kodzie ex 10 01 82, tj. odpadami pochodzącymi z palenisk fluidalnych, należy spełnić dodatkowe warunki:
ex 17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz gleba i ziemia, w tym kamienie
1) odpady przed wypełnieniem poddaje się mieszaniu z ziemią; odczyn uzyskanej mieszaniny powinien zawierać się w przedziale wartości pH 6,5-7,5;
2) wypełniany odpadami teren niekorzystnie przekształcony znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią i poza obszarem, na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
ex 17 05 06Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11
- Prawo wodne;
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 033) wyniki istniejącego rozpoznania budowy geologicznej lub prac geologicznych zaprojektowanych specjalnie w tym celu dowodzą, że:
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07a) wypełniany teren niekorzystnie przekształcony posiada naturalną ciągłą barierę geologiczną, uszczelniającą całe podłoże i ściany boczne o miąższości co najmniej 0,5 m i współczynniku filtracji
ex 18 01 81Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 - borowina pozabiegowa
k ≤ 1,0 × 10-9 m/s,
b) przewidywany najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych znajduje się na głębokości co najmniej 1 m, licząc od poziomu najniżej położonego punktu terenu niekorzystnie przekształconego;
ex 19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie4) w miejscach, gdzie teren niekorzystnie przekształcony nie posiada naturalnej bariery geologicznej o parametrach określonych w pkt 3, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną umożliwiającą uszczelnienie tego terenu zapewniające osiągnięcie wartości, o których mowa w pkt 3;

5) w razie stwierdzenia, na podstawie wyników badań geologicznych, o których mowa w pkt 3, występowania w podłożu terenu niekorzystnie przekształconego poziomów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, które mogą być potencjalnie narażone na zanieczyszczenie ze strony odpadów przed, w czasie prowadzenia wypełniania oraz po jego zakończeniu przez okres 5 lat, prowadzi się monitoring wód podziemnych najpłytszego poziomu wodonośnego za pomocą co najmniej trzech otworów obserwacyjno-badawczych, z których jeden powinien być zlokalizowany na kierunku dopływu wód podziemnych, a dwa pozostałe na kierunku odpływu tych wód spod tego terenu;

6) liczbę, rozmieszczenie, głębokość i konstrukcję otworów obserwacyjno-badawczych określa szczegółowo projekt robót geologicznych, sporządzony zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

7) monitoring, o którym mowa w pkt 5, prowadzi się w zakresie:

a) obserwacji poziomu zwierciadła wód podziemnych,

b) badań wskaźnikowych parametrów zanieczyszczeń obejmujących co najmniej: odczyn (pH), przewodność elektrolityczną właściwą, zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, As, B), chlorki (Cl-), siarczany (SO4-2);

8) przy ustalaniu pełnego zakresu wskaźnikowych parametrów zanieczyszczeń badanych w wodach podziemnych uwzględnia się także skład wód podziemnych przed rozpoczęciem wypełniania terenu niekorzystnie przekształconego odpadami (tło hydrogeochemiczne) oraz skład wyciągu z odpadów poddawanych odzyskowi;

9) pomiary zwierciadła wód podziemnych w otworach obserwacyjno-badawczych oraz badanie wskaźników, o których mowa w pkt 7, prowadzi się z częstotliwością:

a) przed wypełnieniem: jednorazowo,

b) w czasie prowadzenia wypełnienia: nie rzadziej niż co 3 miesiące,

c) po zakończeniu wypełnienia: nie rzadziej niż co 6 miesięcy;

10) wokół terenu niekorzystnie przekształconego wypełnianego odpadami, o których mowa w pkt 1, umieszcza się zewnętrzny system rowów drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do tego terenu;

11) przepisu, o którym mowa w pkt 10, nie stosuje się, jeżeli

z wyników badań, o których mowa w pkt 3, wynika, że zewnętrzny system rowów drenażowych nie jest konieczny;

12) w przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych mieszaniną odpadów ex 10 01 01, ex 10 01 02, ex 10 01 80, ex 10 01 82 ustala się takie warunki prowadzenia odzysku jak w przypadku wypełniania odpadami o kodzie ex 10 01 82.
2ex 01 01 02Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliR5Utwardzanie powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny na podstawie zgłoszenia dokonanego w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.3)), z tym że utwardzanie to powinno być prowadzone w sposób uniemożliwiający pylenie oraz nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Planowane działania nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 10 05, 10 10 06, 10 10 07, 10 10 08, 10 12 06, 10 12 08, 10 13 82, w przypadku konieczności dostosowania ich składu granulometrycznego do realizacji przedsięwzięcia, przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu.

Odpady o kodzie 17 03 02 mogą być wykorzystywane wyłącznie:

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
ex 01 03 81Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
ex 01 04 12Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
ex 01 04 81Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 801) do utwardzania dróg, poboczy i placów;
2) po wykonanych badaniach mających na celu potwierdzenie spełnienia przez te odpady kryteriów określonych dla odpadów obojętnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
ex 02 04 01Stałe osady z oczyszczania i mycia buraków
ex 06 03 99Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego3) poza obszarami zalewowymi, w odległości min. 50 cm od najwyższego poziomu wody, który wystąpił w okresie ostatnich 50 lat;
ex 10 01 01Żużle
ex 10 01 80Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych4) w odległości min. 60 m od każdego cieku wodnego;
5) poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
6) poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
7) przez podmioty prowadzące prace budowlane związane z budową lub remontem dróg, poboczy, placów.

Wykorzystywany odpad o kodzie 17 03 02 poddaje się walcowaniu za pomocą ciężkiego sprzętu.

10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
10 09 03Żużle odlewnicze
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
10 12 06Zużyte formy
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82Wybrakowane wyroby
ex 16 07 99Ziemia, piasek, miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 17 05 06Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
301 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)R5Wykorzystanie w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie odpadów:

1) jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej,

2) do doszczelniania zrobów, które powstały w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawałem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych,

3) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy korków izolacyjnych,

4) do likwidacji zbędnych wyrobisk, w tym szybów,

5) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych

- pod warunkiem prowadzenia tej działalności, z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz warunków lokalnych, w taki sposób, aby działalność ta nie powodowała pogorszenia jakości wód podziemnych.

01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna
10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
ex 10 01 80Stałe odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
10 06 80Żużle szybowe i granulowane
12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
ex 17 02 04Odpady drewna
ex 17 04 05Zużyte szyny kolejowe
ex 19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów o kodzie 16 11 04
ex 19 08 99Osady z osadników wód kopalnianych, osady z osadników lub zbiorników wód opadowych i roztopowych
19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
4ex 04 01 99Ścinki wyprawionych skórR11Wytwarzanie wyrobów okolicznościowych, w tym elementów dekoracji, pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.
ex 15 01 09Opakowania z tekstyliów w postaci płótna
502 01 10Odpady metaloweR11Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji.
04 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
ex 07 02 99Odpady gumowe
10 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 09Opakowania z tekstyliów
16 01 19Tworzywa sztuczne
17 02 01Drewno
17 03 80Odpadowa papa
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 05Żelazo i stal
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
20 01 11Tekstylia
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 40Metale
6ex 15 01 09Opakowania z tekstyliów w postaci płótnaR11Wykorzystanie do szycia worków przy zachowaniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych dla opakowań.
7ex 07 02 99Odpady gumoweR11Wykorzystanie do wykonywania odbojników, zgarniaczy, wykładzin, eliminacji (kompensacji) drgań emitowanych przez urządzenia.
816 01 03Zużyte oponyR11Wykorzystanie jako odbijaczy, wykorzystanie na placach zabaw, boiskach, w ogródkach, do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.
908 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczneR11Naprawa urządzeń i napełnianie tonerów i kartridży z zachowaniem przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
10ex 01 01 02Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliR5Budowa, przebudowa lub remont budowli kolejowych i podtorzy, wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów, pod warunkiem że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

lub prawa budowlanego, jeżeli taka decyzja jest wymagana, a planowane działania nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Odpady z grupy 17 oraz odpady o kodach 10 12 08, 10 13 82 mogą być wykorzystane pod warunkiem poddania ich procesowi kruszenia. Odpady o kodzie ex 19 01 12 - Żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 mogą być wykorzystane wyłącznie do podbudowy dróg i autostrad pod warunkiem spełnienia ww. wymogów oraz spełnienia parametrów określonych poniżej:

01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09Odpadowe piaski i iły
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
Lp.SkładnikMaksymalna dopuszczalna zawartość

[mg/kg s.m.]

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania

[mg/l]*

ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia1Arsen (As)-0,1
ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie2Bar (Ba)-7
ex 06 03 99Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego3Kadm (Cd)-0,03
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)4Chrom (całkowity) (Cr)-0,2
10 01 02Popioły lotne z węgla5Miedź (Cu)-0,9
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej6Rtęć (Hg)-0,003
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 147Molibden (Mo)-0,3
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, w postaci stałej8Nikiel (Ni)-0,2
10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)9Ołów (Pb)-0,2
10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 0710Antymon (Sb)-0,02
10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1311Selen (Se)-0,06
10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych12Cynk (Zn)-2
10 06 80Żużle szybowe i granulowane13Chlorki (Cl-)-550
10 09 03Żużle odlewnicze14Fluorki (F-)-4
10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0515Siarczany (SO42-)-560
10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0716Wskaźnik fenolowy-0,5
10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0917Stałe związki rozpuszczone (TDS)-2500
10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1118BETEX (benzen, toluen, etylobenzen i ksylen)6-
10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0519PCB

(polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów)

1-
10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0720Węglowodory (C10 do C40)500-
10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0921Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne1-
10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)22Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)-240
10 13 82Wybrakowane wyroby23Ogólny węgiel organiczny (TOC)30 000-
16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03* Test wymywalności należy wykonywać zgodnie z normą PN-EN12457-1:2006P.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPonadto odpady o kodzie ex 19 01 12 mogą być stosowane wyłącznie:

1) po uprzednio dokonanej separacji lekkich zanieczyszczeń, części niespalonych, złomu ferromagnetyków i metali nieżelaznych oraz starzeniu, tzn. po poddaniu procesom mającym na celu obniżenie reaktywności i unieczynnienie soli i związków metali ciężkich (obniżenie wymywalności oraz pH);

2) poza obszarami zalewowymi, w odległości min. 50 cm od najwyższego poziomu wody, który wystąpił w okresie ostatnich 50 lat;

3) w odległości min. 60 m od każdego cieku wodnego;

4) poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

5) poza obszarami poddanymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Odpady o kodzie ex 19 01 12 należy zagęścić i przykryć warstwą nieprzepuszczalną (asfalt, beton).

Ustalenie spełnienia warunków, o których mowa w powyższej tabeli, następuje na podstawie badań, które wykonują laboratoria akredytowane w zakresie badania i pobierania próbek do wykonywania badań właściwości i składników odpadów. Badania mogą wykonywać również laboratoria posiadające wdrożony system jakości w zakresie badania właściwości i składników odpadów, określonych w powyższej tabeli.

Laboratoria wykonują badania i pobieranie próbek według metod przeznaczonych do zamierzonego zastosowania i opisanych w aktualnych wydaniach norm lub według uznanych międzynarodowo metod.

17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 17 05 06Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05* tzn. spełniający warunki wymienione w lp. 11
17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
ex 19 01 12Żużle paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
19 12 09Minerały (piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
1117 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05*R5Budowa, rozbudowa i utrzymanie budowli hydrotechnicznych innych niż wymienione w lp. 10, takich jak sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia, podmorskie kable i rurociągi, nabrzeża, wały, pomosty, pirsy, pola refulacyjne lub inne obiekty infrastruktury portowej i infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich, budowle przeciwpowodziowe, zabezpieczenia brzegu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów prawa budowlanego, przepisów o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisów prawa wodnego, jeżeli taka decyzja jest wymagana, a planowane działania nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

W przypadku gdy wynika to z wymogów technicznych, urobek (osady) poddawany jest procesom odwodnienia i stabilizacji z zastosowaniem np. odpowiednich materiałów bądź substancji stosownie do warunków geotechnicznych i funkcji terenu.

Wykorzystany urobek musi spełniać następujące warunki:

1. Metalea, b:

1) arsen - w stężeniu niższym od 30 mg/kg suchej masy;

2) chrom - w stężeniu niższym od 200 mg/kg suchej masy;

3) cynk - w stężeniu niższym od 1000 mg/kg suchej masy;

4) kadm - w stężeniu niższym od 7,5 mg/kg suchej masy;

5) miedź - w stężeniu niższym od 150 mg/kg suchej masy;

6) nikiel - w stężeniu niższym od 75 mg/kg suchej masy;

7) ołów - w stężeniu niższym od 200 mg/kg suchej masy;

8) rtęć - w stężeniu niższym od 1 mg/kg suchej masy.

2. Związki organicznec:

1) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)d:

a) benzo(a)antracen - w stężeniu niższym od 1,5 mg/kg suchej masy,

b) benzo(b)fluoranten - w stężeniu niższym od 1,5 mg/kg suchej masy,

c) benzo(k)fluoranten - w stężeniu niższym od 1,5 mg/kg suchej masy,

d) benzo(ghi)perylen - w stężeniu niższym od 1,0 mg/kg suchej masy,

e) benzo(a)piren - w stężeniu niższym od 1,0 mg/kg suchej masy,

f) dibenzo(a,h)antracen - w stężeniu niższym od 1,0 mg/kg suchej masy,

g) indeno(1,2,3-c,d)piren - w stężeniu niższym od 1,0 mg/kg suchej masy;

2) polichlorowane bifenyle (PCB)e.

Suma kongenerów PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180 - w stężeniu niższym od 0,3 mg/kg suchej masy.

Objaśnienia:

a Pobieranie i przygotowywanie próbki reprezentatywnej do oznaczania metali: Dla prac czerpalnych na torach wodnych, w zbiornikach wodnych, ciekach naturalnych, kanałach i rowach przy głębokości czerpania do 1 m i w basenach portowych przy głębokości czerpania do 0,5 m próby pobrać chwytakiem. Dla większych głębokości czerpania pobrać próby rdzeniowe. Wymagana liczba punktów pobrania prób zależy od przewidywanej objętości prac czerpalnych:

- do 25 000 m3 urobku - 3 punkty poboru próbek,

- 25 000-100 000 m3 urobku - 4-6 punktów poboru próbek,

- 100 000-500 000 m3 urobku - 7-15 punktów poboru próbek,

- 500 000-2 000 000 m3 urobku - 16-30 punktów poboru próbek,

- powyżej 2 000 000 m3 urobku - dalszych 10 punktów poboru próbek na każdy 1 mln m3.

Reprezentatywną próbkę w ilości równej lub większej niż 1 kg należy wysuszyć w temperaturze pokojowej do stałej masy, przesiać przez sito nylonowe 2 mm. Stężenie substancji oznaczać we frakcji urobku o uziarnieniu < 2 mm w celu wyeliminowania materiałów niebędących składnikami urobku, takich jak: kawałki złomu metali, kawałki drewna, muszle, fragmenty żużlu, okruchy farb i lakierów, zestalone kawałki smoły czy asfaltu itp.

Z odsianej frakcji urobku < 2 mm, po skwartowaniu, pobrać 100 g próbkę analityczną i utrzeć do ziaren < 0,063 mm w moździerzu agatowym w celu uzyskania rozdrobnionej próbki.

b Oznaczanie metali metodą ICP-AES (spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem plazmowym) lub ASA (absorpcyjna spektrometria atomowa) po roztworzeniu rozdrobnionych próbek roztworem kwasu solnego (1+4).

c Pobieranie i przygotowywanie próbki reprezentatywnej do oznaczania związków organicznych: Dla prac czerpalnych na torach wodnych, w zbiornikach wodnych, ciekach naturalnych, kanałach i rowach przy głębokości czerpania do 1 m i w basenach portowych przy głębokości czerpania do 0,5 m próby pobrać chwytakiem. Dla większych głębokości czerpania pobrać próby rdzeniowe. Wymagana liczba punktów pobrania prób zależy od przewidywanej objętości prac czerpalnych:

- do 25 000 m3 urobku - 3 punkty poboru próbek,

- 25 000-100 000 m3 urobku - 4-6 punktów poboru próbek,

- 100 000-500 000 m3 urobku - 7-15 punktów poboru próbek,

- 500 000-2 000 000 m3 urobku - 16-30 punktów poboru próbek,

- powyżej 2 000 000 m3 urobku - dalszych 10 punktów poboru próbek na każdy 1 mln m3.

Reprezentatywną próbkę urobku w ilości równej lub większej od 1 kg, przeznaczoną do oznaczeń związków organicznych, pobrać do szklanych naczyń i transportować w chłodziarkach, ewentualnie w torbach chłodniczych; po przywiezieniu do laboratorium suszyć w liofilizatorach.

d Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą GC-MSD (chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii masowej), metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa) lub równorzędną w ekstraktach dichlorometanowych uzyskanych po ekstrakcji próbek dichlorometanem.

e Oznaczanie polichlorowanych bifenyli metodą GC-ECD (chromatografia gazowa z detektorem wychwytu elektronów) lub GC-MSD (chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii masowej) w ekstraktach acetonowych uzyskanych po ekstrakcji próbek mieszaniną heksan/aceton.

12ex 02 01 03SłomaR3Wykorzystanie odpadów w postaci słomy jako naturalnej zapory przeciwolejowej w akcjach likwidacji zanieczyszczeń olejowych w strefie brzegowej.
1303 01 01Odpady kory i korkaR3Wykorzystanie przy chowie i hodowli zwierząt jako podściółki.
ex 03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04
1401 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliR5Likwidacja zagrożeń pożarowych, takich jak samozapłony, w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będących w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu (w tym zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego).
01 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
W przypadku prowadzenia odzysku w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będących w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu, innych niż zwałowiska skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, ww. odzysk może być prowadzony, o ile w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi zawarte są informacje dotyczące opisu technologii i środków technicznych służących zapobieganiu (z wykorzystaniem odpadów) powstawaniu pożarów w obiektach unieszkodliwiania odpadów, w których są składowane odpady zawierające części palne.
01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
1501 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11R3, R5Do rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej), przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń.

W odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 05 stosuje się art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi i stosować w postaci warstwy o grubości maksymalnie 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.

02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02Popioły lotne z węgla
10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
19 05 03Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
16ex 17 05 03*Gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodneR5Odzysk wydobytej gleby i ziemi polegający na usunięciu z niej substancji ropopochodnych, na przykład za pomocą bakterii lub innych metod; po przeprowadzeniu odzysku wykonuje się w akredytowanym laboratorium badania potwierdzające uzyskanie standardów wymaganych odrębnymi przepisami.
ex 17 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony wyłącznie substancjami ropopochodnymi
1709 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez bateriiR12Przy demontażu urządzeń stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zachowane są wymagania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 1322 i 1662).

Przy usuwaniu freonów, HCFC, HFC zachowane są wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach

zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436).

W przypadku innych urządzeń niż wyżej wymienione są usuwane z nich elementy niebezpieczne. Usuwanie elementów niebezpiecznych musi odbywać się na nieprzepuszczalnym podłożu z wykorzystaniem urządzeń do usuwania wycieków i separatora cieczy, o ile w czasie demontażu może nastąpić wyciek.

09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż lampy fluorescencyjne oraz inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
ex 16 80 01Dyski twarde
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
1820 03 07Odpady wielkogabarytoweR12Demontaż
1920 01 10OdzieżR12Sortowanie
20 01 99Obuwie, zabawki
2002 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)R12Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie.
02 01 10Odpady metalowe
ex 02 01 99Inne niewymienione odpady - Odpady metali
ex 03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
ex 03 01 99Odpady metali
ex 03 02 99Odpady metali
03 03 01Odpady z kory i drewna
03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
ex 03 03 99Odpady metali
ex 04 02 99Odpady metali
ex 06 04 99Odpady metali
ex 06 11 99Odpady metali
07 02 13Odpady tworzyw sztucznych
07 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
ex 07 02 99Odpady metali
ex 08 01 99Odpady metali
ex 08 03 99Odpady metali
ex 09 01 99Odpady metali
10 03 02Odpadowe anody
10 02 10Zgorzelina walcownicza
10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza
ex 10 02 99Odpady metali
ex 10 03 99Odpady metali
ex 10 04 99Odpady metali
ex 10 05 99Odpady metali
ex 10 06 99Odpady metali
ex 10 07 99Odpady metali
10 08 14Odpadowe anody
ex 10 08 99Odpady metali
10 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne
ex 10 09 99Odpady metali
10 10 03Zgary i żużle odlewnicze
ex 10 10 12Inne cząstki stałe metali niż wymienione w 10 10 11
ex 10 10 99Odpady metali
ex 10 11 10Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
ex 10 12 01Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej
ex 10 12 99Odpady metali
ex 10 13 01Odpady metali z przygotowywania mas wsadowych do obróbki termicznej
ex 10 80 99Odpady metali
ex 11 01 99Odpady metali
ex 11 02 03Odpady metali z produkcji anod dla procesów elektrolizy
ex 11 02 06Odpady metali z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
ex 11 02 99Odpady metali
11 05 01Cynk twardy
ex 11 05 99Odpady metali
12 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 13Odpady spawalnicze
ex 12 01 17Odpady poszlifierskie metali inne niż wymienione w 12 01 16
ex 12 01 21Zużyte metalowe materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
ex 12 01 99Odpady metali i tworzyw
15 01 01Opakowania z papieru i tektury
15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03Opakowania z drewna
15 01 04Opakowania z metali
15 01 05Opakowania wielomateriałowe
15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07Opakowania ze szkła
15 01 09Opakowania z tekstyliów
16 01 03Zużyte opony
16 01 17Metale żelazne
16 01 18Metale nieżelazne
16 01 19Tworzywa sztuczne
16 01 20Szkło
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
17 02 01Drewno
17 02 02Szkło
17 02 03Tworzywa sztuczne
17 04 01Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02Aluminium
17 04 03Ołów
17 04 04Cynk
17 04 05Żelazo i stal
17 04 06Cyna
17 04 07Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów
19 10 01Odpady żelaza i stali
19 10 02Odpady metali nieżelaznych
19 12 01Papier i tektura
19 12 02Metale żelazne
19 12 03Metale nieżelazne
19 12 04Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05Szkło
19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08Tekstylia
20 01 01Papier i tektura
20 01 02Szkło
20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39Tworzywa sztuczne
20 01 40Metale
20 03 07Odpady wielkogabarytowe
21Wszystkie rodzaje odpadów powstałe z produktów lub części produktówR12Czynności polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie produktów lub części produktów stanowiących odpady w celu ich przygotowania do ponownego użycia bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania, odbywające się bez stosowania stacjonarnych urządzeń.
22Wszystkie rodzaje odpadówR12Przetwarzanie prowadzące do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, polegające na przeprowadzeniu oględzin, analizy grawimetrycznej, sprawdzeniu, sortowaniu, separacji, demontażu, mieszaniu, przepakowywaniu, cięciu, zagęszczaniu, granulacji, suszeniu, rozdrabnianiu.
Objaśnienia:

1) Kod oraz rodzaj odpadów podane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40 i 1101 oraz z 2015 r. poz. 200.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528 i 774.

*) Poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie trzeciej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 października 2014 r. pod numerem 2014/0515/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356), które zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.