§ 1. - Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.49.356

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2006 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesach odzysku R14 i R15, wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
2)
rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2, wymienionym w załączniku nr 6 do tej ustawy,

poza instalacjami i urządzeniami.