§ 3. - Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.49.356

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2006 r.
§  3.
Rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku w procesie odzysku R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.