§ 4. - Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.49.356

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2006 r.
§  4.
Rodzaje odpadów oraz warunki ich unieszkodliwiania w procesie unieszkodliwiania D2 Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi) są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.