Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1440 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  15.  [Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z jego przekroczeniem]
1.  Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.
2.  4  Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody zawartej zgodnie z przepisami prawa.
4 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1495) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2020 r.