Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego spowodowana nadzwyczajnym wzrostem cen a odpowiedzialność za naruszenie... - OpenLEX

Winiarz Mateusz, Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego spowodowana nadzwyczajnym wzrostem cen a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/6/51-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego spowodowana nadzwyczajnym wzrostem cen a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nadzwyczajne okoliczności i zdarzenia, których zaistnienie oraz rozmiar czy nasilenie były niemożliwe do przewidzenia – takie jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, katastrofy klimatyczne i ekologiczne – skutkują trudnościami w realizacji zawartych umów w sprawach zamówień publicznych. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy są zainteresowani zrealizowaniem udzielonego zamówienia, jednak często nie jest to możliwe na warunkach zawartych w umowie ze względu na znaczący wzrost kosztów. Przepisy Prawa zamówień publicznych zawierają instrumenty umożliwiające zamawiającemu dokonanie zmian umowy przy spełnieniu odpowiednich przesłanek, jednak w przypadku jednostek sektora finansów publicznych konieczne jest uwzględnienie upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego odpowiednio w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej lub planie finansowym jednostki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX