[Dyrektor parku krajobrazowego] - Art. 105. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 105. - [Dyrektor parku krajobrazowego] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  105.  [Dyrektor parku krajobrazowego]
1. 
Parkiem krajobrazowym kieruje dyrektor parku krajobrazowego.
2. 
Dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody.
3. 
Dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw.
4. 
Do zadań dyrektora parku krajobrazowego należy:
1)
ochrona przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych;
2)
organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej;
3)
(uchylony);
4)
współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi;
5)
składanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących zagospodarowania przestrzennego obszarów wchodzących w skład parku krajobrazowego.
5. 
Na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, znajdującym się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionym w planie urządzenia lasu.